Mesto Trnava

VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Číslo VZN: 501
Dátum zverejnenia: 29.6.2018
 
Stav: platné
Platnosť: od 14.7.2018
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?