Mesto Trnava

VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie

Číslo VZN: 529
Dátum zverejnenia: 5.12.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2020
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?