Mesto Trnava

VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564

Číslo VZN: 573
Dátum zverejnenia: 1.1.2022
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2022
 

Popis:
VZN č. 573, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava v znení VZN č. 564

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?