Mesto Trnava

VZN č. 592

Číslo VZN: 592
Dátum zverejnenia: 27.9.2022 8:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2023
 

Popis:
VZN č. 592, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 529 o dani z nehnuteľností, o dani za psa, o dani za nevýherné hracie prístroje, o dani za jadrové zariadenie v znení VZN č. 535