Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 600 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnavy na rok 2023

Číslo VZN: 600
Dátum zverejnenia: 15.2.2023
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2023