Občan

Číslovanie stavieb

Ak je stavba spojená pevným základom so zemou, stavebník požiada o určenie súpisného a orientačného čísla po kolaudácii stavby.
K „Žiadosti o určenie súpisného – orientačného čísla„ treba predložiť:

  • kolaudačné rozhodnutie
  • zameranie adresného bodu v listinnej forme

Rozhodnutie o určení súpisného – orientačného čísla stavebník zanesie na Katastrálny úrad v Trnave, aby stavba bola zapísaná do evidencie nehnuteľností. Zároveň sa stavebníkovi vydá orientačné číslo
(červené) a súpisné číslo (čierne).

Tabuľku so súpisným číslom obstará obec na vlastné náklady, ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby. Tabuľku s orientačným číslom obstará obec na náklady vlastníka stavby, vlastník zabezpečuje aj jej pripevnenie a údržbu.

Tabuľka so súpisným a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné.

Súvisiaci obsah