Podnikateľ

Daň za jadrové zariadenia

1. Prevádzkovateľ jadrového zariadenia je povinný v lehote do 30 dní od začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia túto skutočnosť oznámiť Mestskému úradu v Trnave a v lehote do 30 dní odo dňa vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia oznámiť zánik daňovej povinnosti Mestskému úradu v Trnave.

2. Miestna daň za jadrové zariadenie sa vyrubuje rozhodnutím do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

3. Informácie o sadzbách k dani za jadrové zariadenie a ostatné náležitosti súvisiace s vyberaním dane za jadrové zariadenie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.

Súvisiaci obsah