Podnikateľ

Daň za ubytovanie

1. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť vznik a zánik prevádzkovania ubytovacieho zariadenia na Mestský úrad Trnava.
Platiteľ dane je povinný oznámiť do 30 dní skutočnosti rozhodujúce pre vznik a zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.

2. Platiteľ dane je povinný predkladať Mestskému úradu v Trnave v termíne do 10. dňa po skončení štvrťroka štvrťročné priznanie miestnej dane za ubytovanie a vybratú daň poukázať na účet Mesta Trnava, najneskôr do 10. dňa po skončení štvrťroka, za uplynulý štvrťrok.

3. Miestna daň za ubytovanie sa nevyrubuje rozhodnutím.

4. Informácie o sadzbách k dani za ubytovanie a ostatné náležitosti súvisiace s vyberaním dane za ubytovanie sú uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.

Súvisiaci obsah