Podnikateľ

Dane po novom – daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje pre PO

Dane v roku 2014 po novom

OZNÁMENIE MESTA TRNAVA

pre zdaňovacie obdobie na rok 2014 za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje

Mesto Trnava upozorňuje občanov – daňovníkov,  že pre rok 2014 oproti minulému roku nenastali žiadne zmeny v podávaní priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Miestne dane:

 • daň za psa,
 • daň za predajné automaty,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,

sa priznávajú na spoločnom tlačive.

Spoločné  tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie  k ...“) získa daňovník v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade na Trhovej ul. č. 3  v Trnave alebo na internetovej stránke mesta v úradných tlačivách Priznanie pre fyzické osoby, Priznanie pre právnicé osoby).

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ podajú:

 • tí občania, ktorí  v priebehu roka  2013 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2013
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31. 1. 2014
 • noví majitelia psov, ktorí doteraz nemali oznamovaciu povinnosť a táto im vznikla do 31. 12. 2013 (priznanie sa podáva ak je pes starší ako 6 mesiacov - vtedy vzniká daňová povinnosť)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k...“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
 • noví prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2013.
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2013, (napr. kúpa, dedičstvo, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31. 1. 2014
 • majitelia psov,  ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za psa a majú k 31. 12. 2013 zmenu vlastníctva  (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorí si splnili oznamovaciu povinnosť v súvislosti s daňou za nevýherné hracie prístroje a majú k 31 . 12. 2013 zmenu vlastníctva (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku  daňovej povinnosti

Pri podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné  predložiť nasledovné doklady:

 • občiansky preukaz,  list vlastníctva, rozhodnutie o vklade do katastra,  kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, osvedčenie o dedičstve, preukaz ŤZP alebo ŤZP S a pod.


Všeobecná informácia

Daňovník  na tlačive „Priznanie  k ...“  uvedie okrem identifikačných údajov  - meno, priezvisko, rodné číslo, názov firmy,  IČO, adresa... len základné údaje potrebné na vyrubenie dane  - výmeru pozemku,  zastavanú plochu stavby, podlahovú plochu bytu, počet psov a nevýherných hracích prístrojov a pod. Daňovník  daň do tlačiva „Priznanie k ...“  nevypĺňa a nevypočítava.

Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3,
 • osobne do kancelárie prvého kontaktu,
 • poštou.

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností:  z dôvodu veku (občania starší ako 62 rokov), hmotnej núdzi, držitelia preukazu ŤZP, ŤZP S, si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 390 o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.

Nárok na oslobodenie od dane za psa (občania v hmotnej núdzi, držitelia preukazu ŤZP, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý je adoptovaný z útulku) si daňovník uplatní priamo v tlačive „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 409 o miestnych daniach.

Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe  daňovníkom podaného  tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania,  daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.  V tomto Rozhodnutí bude  splatnosť a spôsob platenia všetkých daní uvedených  v tlačive „Priznanie k ...“ .  Daňovník je  povinný daň uhrádzať až  na základe takto vydaného  Rozhodnutia.

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?