Občan

Dane v rokoch 2022 – 2023

OZNÁMENIE MESTA TRNAVA

 pre zdaňovacie obdobie na rok 2023

k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje


Mesto Trnava upozorňuje občanov – daňovníkov,  že pre rok 2023 platí Všeobecne záväzné nariadenie č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje v znení VZN č. 535 a VZN č. 592

sa priznávajú na spoločnom tlačive s názvom Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

 Kde získate tlačivo k priznaniu:

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:
 

POTVRDENIE k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

POUČENIE k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľností – SÚHLAS VLASTNÍKOV
 Kto podáva priznanie:


Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ (ďalej len tlačivo „Priznanie  k ...“) podajú:

 • občania, ktorí v priebehu roka 2021 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2021
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31. 1. 2022
   
 • občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021 nadobudli nehnuteľnosť vydražením alebo dedením
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
   
 • majitelia psov,  ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021
  Termín podania tlačiva „Priznanie k...“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti
   
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti


Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie (ďalej len tlačivo „Priznanie čiastkové“) majú podať:

 • vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva počas roku 2021 (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku alebo vydanie stavebného povolenia a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie  čiastkové“  do 31. 1. 2022
   
 • majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021  (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)
  Termín podania tlačiva „Priznanie čiastkové“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti
   
 • prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2021 (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).
  Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku  daňovej povinnosti
   


Aké doklady treba predložiť:

Pri osobnom podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné predložiť nasledovné doklady: 

 • občiansky preukaz,
 • preukaz ŤZP alebo ŤZP S,
 • pri dani z nehnuteľností, ak nie je zápis v Katastri nehnuteľností:
  • rozhodnutie o vklade do katastra,
  • osvedčenie o dedičstve,
 • pri dani za psa:
  • výmer o priznaní dôchodku zo sociálnej poisťovne,
  • adopčnú zmluvu držiteľa psa, na základe ktorej má psa adoptovaného z útulku. 
    


Všeobecné informácie:

Vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže daňovník podať:

 • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3,
 • osobne do klientskeho centra,
 • poštou (Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, 917 71 Trnava),
 • elektronicky cez všeobecné podanie na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk (pozrite si návod).

K dani z nehnuteľností:

Nárok na zníženie dane z nehnuteľností: z dôvodu veku (pre daň z pozemkov), hmotnej núdze, držiteľa preukazu s ŤZP, ŤZP S, si daňovník uplatní prvýkrát priamo v prílohe k tlačivu „Priznanie k ...“ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje.

K dani za psa:

Nárok na oslobodenie od dane za psa má dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP S, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý má psa adoptovaného z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Oslobodenie na daň za psa adoptovaného z útulku sa vzťahuje na dobu dvanástich mesiacov platenia dane. Oslobodenie si daňovník uplatní v prílohe k tlačivu „Priznanie k ...“ v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje.

K dani za nevýherné hracie prístroje:

Nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru.

Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe  daňovníkom podaného  Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ako i čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím

V tomto Rozhodnutí bude určená splatnosť a spôsob platenia všetkých daní. Daňovník je povinný daň uhrádzať na základe takto vydaného Rozhodnutia.

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová