Občan

Dane v roku 2020

 

OZNÁMENIE MESTA TRNAVA

 pre zdaňovacie obdobie na rok 2020

za daň z nehnuteľností, daň za psa a daň za nevýherné hracie prístroje


Mesto Trnava upozorňuje občanov – daňovníkov,  že pre rok  2020 platí nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje;
• daň z nehnuteľností,

• daň za psa,
• daň za nevýherné hracie prístroje,
sa priznávajú na spoločnom tlačive.

Spoločné  tlačivo má názov Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.


Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ získa daňovník v klientskom centre na Mestskom úrade na Trhovej ul. č. 3  v Trnave alebo na internetovej stránke mesta v sekcii Úradné tlačivá – typ úradného tlačiva Odbor ekonomický.
 

Potvrdenie k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Poučenie k priznaniu dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daň z nehnuteľností_súhlas spoluvlastníkovTlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“  (ďalej len tlačivo „Priznanie  k ...“)  podajú:

-    tí občania, ktorí v priebehu roka 2019 nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. 2019

Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 31. 1. 2020

- tí občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 nadobudli nehnuteľnosť vydražením alebo dedením
Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

-    majitelia psov,  ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019
Termín podania tlačiva „Priznanie k...“  do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

-    prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov,  ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019
Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“ do 30 dní odo dňa vzniku daňovej  povinnosti

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty  a k dani za nevýherné hracie prístroje“ s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky tlačiva, že ide o čiastkové priznanie (ďalej len tlačivo „Priznanie  čiastkové“)  majú podať:

-    vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti roku 2019 (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, alebo vydanie stavebného povolenia a pod.)

 Termín podania tlačiva „Priznanie  čiastkové“  do 31. 1. 2020

-    majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019  (napr. kúpa ďalšieho psa, úhyn psa a pod.)

Termín podania tlačiva „Priznanie čiastkové“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku daňovej povinnosti

-    prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, ktorým  vznikla  nová daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019 (napr. ukončenie alebo začatie prevádzkovania ďalšieho nevýherného prístroja).

Termín podania tlačiva „Priznanie k ...“  do 30 dní odo dňa vzniku a zániku  daňovej povinnosti

Pri osobnom podávaní tlačiva „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ ako i čiastkového priznania je potrebné  predložiť nasledovné doklady: občiansky preukaz,  preukaz ŤZP alebo ŤZP S, ďalej pri dani z nehnuteľností, rozhodnutie o vklade do katastra, osvedčenie o dedičstve, ďalej pri dani za psa  predložiť výmer o priznaní dôchodku zo sociálnej poisťovne,  adopčnú zmluvu držiteľa psa, na základe ktorej má psa adoptovaného z útulku. 


Všeobecná informácia
Daňovník vyplnené tlačivo „Priznanie k ...“ môže podať:

  • osobne do podateľne Mestského úradu v Trnave, Trhová 3,
  • osobne do klientskeho centra,
  • poštou.


K dani z nehnuteľností:
Nárok na zníženie dane z nehnuteľností:  z dôvodu veku, hmotnej núdze, držiteľa preukazu s ŤZP, ŤZP S, si daňovník uplatní prvýkrát priamo v prílohe k tlačivu „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje.

K dani za psa:
Nárok na oslobodenie od dane za psa má dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima, držiteľ preukazu ŤZP, ŤZP S, držiteľ psa, ktorý má zloženú záchranársku skúšku a držiteľ psa, ktorý má psa adoptovaného z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Oslobodenie na daň za psa adoptovaného z útulku sa vzťahuje na dobu dvanástich mesiacov platenia dane. Oslobodenie si daňovník uplatní v prílohe k tlačivu „Priznanie k ...“   v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje.

K dani za nevýherné hracie prístroje:

Prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 529 o dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje od 01. 01. 2020 nastala zmena pre daňovníkov, ktorí prevádzkujú nevýherné hracie prístroje, ktorá zaviedla zdanenie všetkých nevýherných hracích prístrojov.
Nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru.

Mesto Trnava ako správca dane vyrubí na základe  daňovníkom podaného  Priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, ako i čiastkového priznania k dani z nehnuteľností, dani za psa a dani za nevýherné hracie prístroje jedným Rozhodnutím.  V tomto Rozhodnutí bude určená splatnosť a spôsob platenia všetkých daní.  Daňovník je povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného Rozhodnutia.


 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová

Chcete vedieť, čo je nové?