Občan

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

Zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí  a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVaR SR“) upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR.


V zmysle vyššie uvedeného zákona je možné požiadať o viaceré dotácie,

pre rodičov detí a žiakov sú to najmä:

  • dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len „školské povinnosti“),
  • dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ďalej len „stravovacie návyky“).


Postup:

1. Rodič na základe informácií z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny („ďalej len „ÚPSVaR“) požiada v materskej škole alebo základnej škole o zapísanie dieťaťa/žiaka do zoznamu, ktorý sa prostredníctvom zriaďovateľa školy predkladá na príslušný ÚPSVaR.

2. Zriaďovateľ školy predloží zoznam detí /žiakov ÚPSVaR na posúdenie. Žiadosť sa predkladá samostatne na stravovacie návyky /mesačne/ a samostatne na školské potreby v zmysle platného zákona MPSVaR SR.

3. ÚPSVaR posúdi predložené žiadosti v stanovenom termíne. Rozpíše finančné prostriedky na jednotlivé dotácie a zašle ich na číslo účtu uvedené v žiadosti.

4. Mesto Trnava zašle dotácie jednotlivým školám, ktoré na základe rozpisu z ÚPSVaR stravujú deti/žiakov.

5. Po ukončení mesiaca predloží škola Mestu Trnava zúčtovanie dotácie za daný mesiac, v ktorom sa dieťa/žiak stravovali.

6. Po ukončení zúčtovacieho obdobia vráti Mesto Trnava ako zriaďovateľ nepoužité finančné prostriedky na príslušný ÚPSVaR.

7. Pri dotácii na školské povinnosti je postup obdobný, s tým, že dotácia sa poskytuje v príslušnom rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.  

8. Nákup školských potrieb zabezpečujú školy, ktoré ich odovzdajú rodičom proti podpisu. Školské potreby slúžia deťom a žiakom priamo v školách. Školské potreby sú definované zákonom – prevažne sú to: zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne pomôcky.

9. Povinnosti rodičov v súvzťažnosti k ÚPSVaR sa nemenia, musia dodržiavať termíny a stanovený spôsob doloženia dokladov.