Občan

Druhy odpadov

Komunálny odpad (KO):

• je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobného charakteru vznikajúci pri činnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a pri činnosti obce z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev

Bioodpad:

• je odpad z domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia, zeleniny, zvyšky potravín alebo nekonzumné potraviny ale i potravinami znečistený papier, servítky a pod.
• odpad zo záhrad, parkov, cintorínov tzv. zelený odpad napr. konáre, lístie, kvety, pokosená tráva, burina a pod.

Veľkorozmerný odpad:

• je odpad z domácností, ktorý sa pre svoju veľkosť alebo neforemnosť nezmestí do smetnej nádoby na komunálny odpad napr. nábytok

Drobný stavebný odpad

• je odpad pochádzajúci z drobných rekonštrukcií bytov a rodinných domov, na ktoré nie je treba stavebné povolenie. Ide najmä o zeminu a kamenivo, zvyšky muriva, betónu, odpad z rekonštrukcie bytového jadra a pod.

Separovaný zber odpadu

• je zber vytriedených zložiek z komunálneho odpad (druhotných surovín), ktoré môžu byť po spracovaní vrátené späť do výrobného cyklu

Chcete vedieť, čo je nové?