Občan

ENVIRO DVORY - Usmernenie k použitiu finančných prostriedkov

ENVIRO DVORY
Usmernenie k použitiu finančných prostriedkov z položky Zvyšovanie environmentálneho povedomia

Správca
PaedDr. Miroslava Komorníková, tel. 033/3236130, miroslava.komornikova@trnava.sk
Mgr. Daniela Bániková, tel. 033 / 32 36 128, daniela.banikova@trnava.sk

Mesto Trnava poskytuje školám finančné prostriedky v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010 z položky Zvyšovanie environmentálneho povedomia v sume 1991,60 € na každú školu.

Predtým, ako škola obdrží finančné prostriedky, predloží Mestskému úradu v Trnave písomný zámer využitia finančných prostriedkov s jednoduchým nákresom plánovanej výsadby, aby sa predišlo nevhodnému výberu drevín napr. v častiach nad inžinierskymi sieťami. Každá škola si individuálne prekonzultuje uvedený zámer s Ing. Jarmilou Garaiovou z odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave ( tel. 033/3236 247, e-mail: jarmila.garaiova@trnava.sk ) a po jeho odsúhlasení oznámi toto stanovisko odboru vzdelávania, športu a kultúry (PaedDr. Komorníkovej, Mgr. Bánikovej), odkiaľ budú následne zasielané finančné prostriedky.

Základná škola použije finančné prostriedky najneskôr do 30.novembra 2010.

Zúčtovanie predkladá základná škola na OVŠaK najneskôr do 31.decembra 2010. Súčasťou zúčtovania je:

Tlačivo na Zúčtovanie finančných prostriedkov Zvyšovanie environmentálneho povedomia
• v časti „Informácia o realizácii“ škola uvedie stručné zhodnotenie účelu použitia finančných prostriedkov.
• v časti „Finančné vyhodnotenie“ škola vo výdavkovej časti doplní k jednotlivým výdavkom príslušné sumy.
• podpis riaditeľa a pečiatka školy.
• priložená fotodokumentácia pred a po realizácii úprav.
• kópie dokladov o nákupe (doklady z registračnej pokladnice ktoré obsahujú názov dodávateľa, adresu, DIČ a IČO).
• kópie faktúr o zaplatení (vystavené na základnú školu, obsahujúc popis poskytnutých služieb, prác, resp. zoznam nakupovaného tovaru a celkovú sumu za poskytnuté tovary, služby a práce.

ÚČEL POUŽITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Finančné prostriedky budú môcť školy využiť na rekultiváciu, zveľaďovaniu a úpravy svojich vonkajších areálov, na nákup a výsadbu rastlinného materiálu, okrasných krovín, drevín, stromov, trvaliek, zatrávnenie plôch s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia žiakov základných škôl a zlepšenie kvality prostredia v areáloch jednotlivých škôl (vrátane terénnych a mechanických úprav okolia, zakúpenia a osádzania drevených prvkov do vonkajšieho prostredia napr. lavičiek, altánkov ...).