Občan

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka - občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi a fyzickým osobám s ňou spoločne posudzovanými, ktorým sa v období podania žiadosti o jednorazovú dávku z rozpočtu mesta vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak žiadateľ spĺňa platné kritériá pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.468/2016 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava, predloží písomnú žiadosť o poskytnutie dávky. Súčasne je povinný preukázať naliehavosť poskytnutia jednorazovej dávky dokladmi, ktorými sú najmä:

  • potvrdenie žiadateľa o evidencii uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade práce,
  • aktuálne potvrdenie žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • doklad o všetkých príjmoch žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb za obdobie šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov spätne pred podaním žiadosti,
  • vyjadrenie správcovskej spoločnosti o vyrovnaní poplatkov za nájom a služby spojené s užívaním mestského nájomného bytu a ubytovne,
  • doklad o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
  • doklad o dlhodobej práceneschopnosti žiadateľa alebo s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb.

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi žiadateľ predloží na MsÚ Trnava, ulica Trhová 3, Odbor sociálny, referát sociálnej pomoci občanom, do kancelárie č. 167.