Občan

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka pre rodiny s deťmi

Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku pre rodiny s deťmi navštívi Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi, kanceláriu č. 169 na prízemí, kde sú k dispozícii žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku, ktoré sú poskytované občanom mesta Trnava, na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 468/2016 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok mestom Trnava.

Potrebné doklady k žiadosti: žiadateľ o dávku si dá potvrdiť čistý príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov všetkých členov domácnosti (mzdy, prídavok na dieťa, rodičovský príspevok, dôchodok, podporu v nezamestnanosti, dávku v hmotnej núdzi, výživné na deti, podľa situácie v akej sa žiadateľ nachádza a iné), ďalej doloží potvrdenie o pravidelnej školskej dochádzke maloletých detí, rozsudok o určení výživného na deti v prípade, že rodičia nežijú v spoločnej domácnosti, preukaz ZŤPS, potvrdenie, že má ku dňu podania žiadosti uhradené všetky poplatky za nájom a služby spojené s užívaním mestského nájomného bytu, ubytovne a nemá žiadne nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch.

Pri prevzatí žiadosti je každý žiadateľ individuálne poučený o tom, ktoré z uvedených, prípadne ďalších dokladov je potrebné konkrétne k jeho prípadu doložiť.

Vyplnenú žiadosť s potrebnými dokladmi a občianskym preukazom prinesie žiadateľ späť na Mestský úrad v Trnave, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti o rodiny s deťmi. Úrad posúdi nárok na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky a rozhodne o priznaní resp. zamietnutí dávky.