Občan

Kam sa obrátiť o pomoc pri strate strechy nad hlavou?

Občan, ktorý sa z rôznych dôvodov ocitne v situácii, kedy si nevie, alebo nemôže zabezpečiť základné životné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, môže hľadať pomoc na referáte sociálnej pomoci občanom.

Poskytuje sa:

  • sociálne poradenstvo
  • finančná pomoc / VZN č.318/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Trnava
  • umiestnenie v jednotlivom sociálnom zariadení / zákon č. 448/2008Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Mesto Trnava poskytuje sociálne služby v uvedených sociálnych zariadeniach

  • Zariadenie pre seniorov, ul. Terézie Vansovej 5 / pobytová forma služby/
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Hospodárska 62 / pobytová forma služby/
  • Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Coburgova 24 / pobytová forma služby/
  • Nocľaháreň pre bezdomovcov, ul. Coburgova 26 / ambulantná forma služby/.

Vždy sa postupuje podľa individuálneho posúdenie klienta.

Vybavuje: MsÚ v Trnave, odbor sociálny, referát sociálnej pomoci občanom 033/ 32 36 167