Občan

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub

  • Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
  • Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
  • Na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.
  • Vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne. V takomto prípade občan podáva podnet na výrub adresovaný na MsÚ - odbor dopravy a komunálnych služieb, ktorý zabezpečí celú realizáciu výrubu (od podania žiadosti na výrub až po uskutočnenie náhradnej výsadby za vyrúbanú drevinu.)

    Povolenie na výrub drevín vydáva Mesto Trnava od 01.01.2002 v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako prenesený výkon štátnej správy na obce. Súhlasy na výrub vydávané mestom Trnava prostredníctvom odboru stavebného a životného prostredia sa týkajú výhradne drevín rastúcich mimo lesa, nachádzajúcich sa na území s I. stupňom územnej ochrany.