Občan

Kolaudačné rozhodnutie

 • Názov administratívneho úkonu – kolaudačné rozhodnutie (vydané v správnom konaní)
  Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
  Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
  Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.
  Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.


 • Zákon
   - § 82 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
   - § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
   - § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel


 • Požadované doklady
   - doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
   - geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra Trnava (prípadne porealizačné zameranie stavby, geodetická dokumentácia a geometrický plán v digitálnej podobe)
   - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
   - projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
   - výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
   - doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky
   - preberací protokol
   - požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
   - stavebný denník


 • Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
  MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  033/3236 kl. 233-235, 255


 • Lehota vybavenia
  30 - 60 dní od podania žiadosti


 • Správny poplatok, resp. miestna daň
  podľa sadzobníka správnych poplatkov v pokladni MsÚ Trnava alebo na účet mesta

  a) návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom :
  do 49 790,50 eura vrátane.....................................................................16,50 eura
  nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane.........................................23 eur
  nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane.............................................33 eur
  nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eur vrátane...........................................66 eur
  nad 3 319 391,50 eur ............................................................................99,50 eura
  b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby .....................16,50 eura
  c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby......................33 eur


  Oslobodenie od poplatkov:
  Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá , osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


 • Ďalšie súvisiace úkony
  - pridelenie súpisného čísla
  - návrh na vklad nehnuteľnosti do katastra
  - oznámenie o vzniku daňovej povinnosti


 • Iné
  - kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske siete a zaistený prístup k stavbám
  - na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby
  - po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie
  - pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných dokladov primerane zjednoduší • Dokumenty
  - návrh na kolaudáciu stavby na www.trnava.sk