Občan

Kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie /Kolaudačné konanie

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.

Agendu Mesto Trnava vybavuje pre mesto Trnava (k.ú. Trnava, Modranka) a Obec Zavar.

Kde vybavíte :

Agendu vybavuje :  MsÚ v Trnave, Ulica Trhová 3, 91771 Trnava


Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

 

Kontaktná osoba :

Ing. Tomáš Tvaroška                                 email : tomas.tvaroska@trnava.sk
č. dverí : 233                                                  telefón : 32 36 233
referent

Ing. Patrik Kubiš                                           email : patrik.kubis@trnava.sk
č. dverí : 233                                                  telefón : 32 36 233
referent

Mgr. Mária Ulmanová                                 email : maria.ulmanova@trnava.sk
č. dverí : 234                                                  telefón : 32 36 234
referent

Ing. Gabriela Danišovičová                      email : gabriela.danisovicova@trnava.sk
č. dverí : 234                                                  telefón : 32 36 234
referent

Ing. Jarmila Krchňavá                                 email : jarmila.krchnava@trnava.sk
č. dverí : 235                                                  telefón : 32 36 235
referent

Ing. Daniela Danišovičová                        email : daniela.danisovicova@trnava.sk
č. dverí : 235                                                  telefón : 32 36 235
referent

Ing. Zuzana Kalivodová                             email : zuzana.kalivodova@trnava.sk
č. dverí : 236                                                  telefón :                    32 36 236
referent

Ing. Blažena Šimončičová                         email : blazena.simoncicova@trnava.sk
č. dverí : 236                                                  telefón :                    32 36 236
vedúca úseku Stavebný úrad


Ing. Jana Bajužíková                                    email : jana.bajuzikova@trnava.sk
č. dverí : 238                                                  telefón : 32 36 255
referent

Ing. Monika Ivančíková                             email : monika.ivancikova@trnava.sk
č. dverí : 238                                                  telefón : 32 36 255
referent

 

Ako vybavíte :

Žiadosť (návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia) spolu s prílohami je možné podať osobne v podateľni MsÚ v Trnave, tiež je ju možné doručiť poštovou prepravou resp. v časti je možné podanie realizovať aj prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom však upozorňujeme, že úkony podľa stavebného zákona nie sú v súčasnosti plne  elektronické.

Tlačivo  (žiadosti a formuláre) :

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Termín (lehota) :

30 - 60 dní od podania žiadosti

Poplatky zivotna-situacia/spravne-poplatky