Občan

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Povolenie stavby malého zdroje znečisťovania ovzdušia (MZZO)

1. Názov administratívneho úkonu
Povolenie stavby MZZO formou záväzného stanoviska (vydávané k stavebnému povoleniu)
Povolenie stavby MZZO (kotol, krb) pri vybudovaní plynovej alebo inej kotolne na kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody v rodinnom dome, vo výrobnej hale, v sklade a pod., s max. príkonom inštalovaných spotrebičov 0,3 MW.

2. Súvisiace právne predpisy
- § 22 a § 34 Zákona č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
- Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č.268
- Príloha č. 2 Vyhlášky č. 706/2002 Z. z. o kategorizácii zdrojov znečisťovania v znení neskorších noviel

3. Požadované doklady
- projektová dokumentácia (časť Vykurovanie)

4. Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
Odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany ovzdušia a vôd, Ing. Zuzana Halgošová, t.č.: 033/3236 kl. 207, email: zuzana.halgosova@trnava.sk

5. Lehota vybavenia
30 dní od podania žiadosti

6. Správny poplatok, resp. miestna daň
bez poplatku

7. Ďalšie súvisiace úkony
- uvedenie stavby MZZO do prevádzky (pri kolaudačnom konaní)

8. Iné
- žiadosť na povolenie stavby MZZO sa podáva samostatne, nie ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie
- žiadosť sa odporúča podať súčasne alebo neskôr, ako žiadosť na stavebné povolenie. Ak sa podá skôr, žiadateľ musí priložiť aj PD - časť Vykurovanie a Architektúra
- po uskutočnení stavby, osadení MZZO a jeho skúške kvalifikovanou osobou vydá Mesto Trnava kolaudačné záväzné stanovisko na uvedenie daného MZZO do prevádzky
- v povolení stavby MZZO sa v prípade, že bude osadená aj krbová jednotka (krb), súčasne povoľuje aj jej stavba, keďže taktiež ide o MZZO produkujúci spaliny

9. Dokumenty
- žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby MZZO nájde žiadateľ na MsÚ Trnava v KPK alebo na č. dv. 207 alebo na www.trnava.sk / msú / tlačivá / odbor stavebný a životného prostredia
- VZN č. 268 je k nahliadnutiu na www.trnava.sk / samospráva / Všeobecne záväzné nariadenia / platné VZN / VZN č. 268.

Povolenie na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

1. Názov administratívneho úkonu
Uvedenie stavby MZZO do prevádzky formou záväzného stanoviska (vydávané ku kolaudačnému rozhodnutiu)

2. Súvisiace právne predpisy
- § 22 a § 34 Zákona č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
- § 18 a § 20 Zákona č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 268

3. Požadované doklady
- správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia
- zápis z tlakovej skúšky, protokol o napustení plynu
- pri krboch revízna správa o preskúšaní komína

4. Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
Odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany ovzdušia a vôd, Ing. Zuzana Halgošová, t.č.: 033/3236 kl. 207, email: zuzana.halgosova@trnava.sk


5. Lehota vybavenia
30 dní od podania žiadosti

6. Správny poplatok, resp. miestna daň
bez poplatku

7. Ďalšie súvisiace úkony

8. Iné
- povinnosti prevádzkovateľov MZZO vyplývajú z § 18 a § 20 Zákona č. 478/2002 Z. z. a Čl.4 z VZN č. 268
- za prevádzkovanie MZZO právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa každoročne stanovuje v zmysle Zákona č. 401/1998 Z. z. poplatok (podrobnosti vo VZN č. 268).

9. Dokumenty
- žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky stavby MZZO nájde žiadateľ na www.trnava.sk / msú / tlačivá / odbor stavebný a životného prostredia.
- VZN č. 268 je k nahliadnutiu na www.trnava.sk / samospráva / Všeobecne záväzné nariadenia / platné VZN / VZN č. 268
 

Súhlas na zmenu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

1. Názov administratívneho úkonu
Povolenie zmeny funkčného využitia MZZO formou záväzného stanoviska
O povolenie treba požiadať, ak počas stavby došlo k zmene typu kotla, jeho umiestnenia, vyústenia komína resp. dymovodu. To isté platí, ak sa rozhodnete pre zmenu už jestvujúcej stavby MZZO.

2. Súvisiace právne predpisy
- § 22 a § 34 Zákona č. 478/2002 Z. z. (zákon o ovzduší)
- Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 268

3. Požadované doklady
- projektová dokumentácia týkajúca sa zmeny

4. Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
Odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany ovzdušia a vôd, Ing. Zuzana Halgošová, t.č.: 033/3236 kl. 207, email: zuzana.halgosova@trnava.sk


5. Lehota vybavenia
30 dní od podania žiadosti

6. Správny poplatok, resp. miestna daň
bez poplatku

7. Ďalšie súvisiace úkony

8. Iné

9. Dokumenty
- žiadosť na zmenu funkčného využitia stavby MZZO nájde žiadateľ na MsÚ Trnava v KPK alebo na č. dv. 207
- VZN č. 268 je k nahliadnutiu na www.trnava.sk / samospráva / Všeobecne záväzné nariadenia / platné VZN / VZN č. 268.
 

Zaplatenie poplatku za malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO)

1. Názov administratívneho úkonu
Výpočet a stanovenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO formou Oznámenia (oslobodenie) resp. Rozhodnutia (zaplatenie) na základe podaného oznámenia.
Povinnosť prevádzkovateľa MZZO je každoročne nahlásiť údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za predchádzajúci kalendárny rok.

2. Súvisiace právne predpisy
- § 3, § 6 a § 8 Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
- Čl. 4 a Čl. 6 zo Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 268
- Vyhláška č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok

3. Požadované doklady
- „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za predchádzajúci kalendárny rok“ - tlačivo

4. Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
Odbor stavebný a životného prostredia, referát ochrany ovzdušia a vôd, Ing. Zuzana Halgošová, t.č.: 033/3236 kl. 207, email: zuzana.halgosova@trnava.sk


5. Lehota vybavenia
30 dní od podania žiadosti

6. Správny poplatok, resp. miestna daň
Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 20 000 Sk (od 1. 1. 2009 663,87 eur) na základe údajov oznámených v podanom oznámení úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených zneč. látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých zneč. látky vznikajú.
Poplatky sa určujú podľa zákona a platného VZN.

7. Ďalšie súvisiace úkony

8. Iné
- prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť údaje pre výpočet výšky poplatku za MZZO do 15. februára (podrobnosti v Zákone č. 401/1998 Z. z. alebo vo VZN č. 268).
- VZN stanovuje, na ktoré osoby sa povinnosť podať oznámenie nevzťahuje a kto je od platenia poplatkov oslobodený.
- oznámenie podať buď obyčajným listom s potrebnými údajmi alebo vyplneným tlačivom.

9. Dokumenty
- VZN č. 268 je k nahliadnutiu na www.trnava.sk / samospráva / Všeobecne záväzné nariadenia / platné VZN / VZN č. 268.
- tlačivo pre určenie výšky poplatku nájde žiadateľ na MsÚ Trnava v KPK alebo na č. dv. 207 alebo na www.trnava.sk / msú / tlačivá / odbor stavebný a životného prostredia.