Občan

Nahlasovanie domácich zabíjačiek

Informácia pre občanov o pretrvávaní povinnosti nahlasovania domácej zabíjačky,

týkajúcej sa ošípaných a hovädzieho dobytka aspoň 1 deň vopred na miestne príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (§ 23 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov). Nahlasovanie domácej zabíjačky hovädzieho dobytka je potrebné z dôvodu odberu vzoriek na BSE a likvidácie špecifického rizikového materiálu (predovšetkým mozog, miecha, črevá).

  • Miesto nahlasovania domácej zabíjačky:
    Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 11, 918 21 Trnava
    tel: 033/5501447, 033/5922111, fax: 033/ 5501 407, e-mail: rvstto@svssr.sk

- Nahlasovanie domácich zabíjačiek ošípaných je nutné vykonať aj keď podľa usmernenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava vydaného v roku 2012 sa v okresoch, ktoré sú v pôsobnosti RVPS Trnava (okr. Trnava, Piešťany, Hlohovec) nebudú odoberať vzorky na laboratórne vyšetrenie svalovca – Trichinella ošípaných z domácich zabíjačiek.

- Nenahlásenie domácej zabíjačky (ošípaných a hovädzieho dobytka) je podľa § 48 zákona o veterinárnej starostlivosti klasifikované ako priestupok, za ktorý je možno uložiť pokutu od 400 do 1000 EUR.

Nahlasovanie akcií so živými zvieratami

- Zo zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov § 37 vyplýva pre fyzické a právnické osoby povinnosť nahlásenia okrem iného aj rôznych akcií so živými zvieratami ako sú napr. výstavy, súťaže. ?Táto povinnosť vyplýva pre orgány územnej samosprávy z § 38 zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prípade, ak je obec zriaďovateľom takejto akcie.

Prezentácia zabíjačiek pre verejnosť

(tzv. „Obecná zabíjačka“, „Zabíjačkové slávnosti“, „Gazdovský dvor“ a pod.)

Na tieto účely je možné použiť len mäso (napr. bravčové polovičky, hovädzie mäso) a vnútornosti pochádzajúce zo schváleného bitúnku resp. z rozrábkarne, ktoré sú po vykonaní veterinárnej kontroly označené zdravotnou značkou pracovníkom orgánu veterinárnej starostlivosti.

Príprava a poskytovanie zabíjačkových špecialít resp. jedál patrí do oblasti spoločného stravovania. Kontrola a dozor nad týmito činnosťami je v kompetencii orgánov na ochranu zdravia (regionálne úrady verejného zdravotníctva), ktorým je túto činnosť potrebné oznámiť.

Chcete vedieť, čo je nové?