Občan

Narodenie

Do matričného obvodu Trnava patrí mesto Trnava, obce: Biely Kostol, Malženice, Zeleneč, Bučany, Hrnčiarovce nad Parnou

Rodná matrika

Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu
Narodenie oznamuje matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode, alebo po ňom poskytol liečebný úkon, v ostatným prípadoch tak urobí sám rodič.
Vybavuje: Mestský úrad v Trnave, Matričný úrad , Trhová 3, prízemie , č. dv. 181, tel.: 033/32 36 181
a) ak rodičia dieťaťa uzavreli manželstvo
Potrebujete: občiansky preukaz oboch rodičov, sobášny list
Upozornenie: matričný úrad vydá rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Poplatky: bez poplatku
b) ak je matka dieťaťa slobodná
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa
Poplatky: bez poplatku
c) ak je matka dieťaťa rozvedená
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva
Poplatky: bez poplatku
d) ak je matka dieťaťa vdova
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa, úmrtný list zomrelého manžela
Poplatky: bez poplatku

Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia dieťaťa urobiť vyhlásenie o určení otcovstva , musia sa dostaviť osobne ma matričný úrad podľa miesta narodenia dieťaťa alebo trvalého pobytu. Otec dieťaťa predloží občiansky preukaz. Matričný úrad spíše s rodičmi zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, kde sa rodičia dohodnú na priezvisku dieťaťa, vydá rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Poplatky: bez poplatku

e) ak otec/matka dieťaťa nie je plnoletý/á/
Potrebujete: občiansky preukaz matky dieťaťa
Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia dieťaťa urobiť vyhlásenie o určení otcovstva, určenie otcovstva vykoná Okresný súd a matričný úrad vydá rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Poplatky: bez poplatku
f) ak je otec/matka dieťaťa cudzí/ia/ štátny/a/ občan/ka/ a neuzavreli manželstvo
Potrebujete: doklad totožnosti matky dieťaťa
Upozornenie: v prípade, ak chcú rodičia urobiť vyhlásenie o určení otcovstva. Určenie otcovstva vykoná Okresný súd alebo matričný úrad , ak rodič, ktorý je cudzím štátnym občanom, neovláda slovenský jazyk k určeniu otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, je potrebný úradný tlmočník a matričný úrad vydá rodný list, žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Poplatky: bez poplatku


Vydanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu
Potrebujete – dostaviť sa osobne, alebo podať písomnú žiadosť– občan, ktorého sa rodný list alebo sobášny list týka, jeho zákonný zástupca /rodič dieťaťa/, prípadne člen rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci alebo iná blízka osoba po preukázaní oprávneného záujmu/
Lehota na vybavenie : osobne – na počkanie
písomne – do 7 dní od doručenia žiadosti
Poplatky: 5 EUR - za každý vydaný duplikát
Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad , Trhová 3, prízemie, č. dv. 181, 182, č. tel.: 033/32 36 181-182

Zápis do osobitnej matriky
Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na:
MV SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.
Poplatky: 10 EUR
Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad, Trhová 3, prízemie, č. dv. 182, č. tel.:033/32 36 182
Upozornenie: Matričný úrad v Trnave preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky od občanov s trvalým pobytom v Trnave alebo posledným trvalým pobytom v SR v Trnave.

Chcete vedieť, čo je nové?