Občan

Návrhy na udelenie ocenenia mesta

Občania môžu podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnava spravidla do konca roka.
Predložené návrhy prerokuje komisia pre udeľovanie ocenení a budú predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Mesto Trnava udeľuje tieto ocenenia:

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
Možno udeliť jednotlivcom i kolektívom:
- za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Trnava alebo jeho mestskej časti,
- za významnú reprezentáciu mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a podobne.
 

Cena mesta Trnava
Možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom:
- za vynikajúce tvorivé výkony,
- za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta Trnava,
- za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Trnava doma i v zahraničí

Čestné občianstvo mesta Trnava
Možno udeliť:
- osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvateľov,
- osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami,
- osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi
- možno udeliť aj in memoriam


Návrhy treba poslať spravidla do 31. decembra konkrétneho roka na adresu Primátor mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava alebo elektronicky na adresu viera.hrdinova@trnava.sk. Formuláre na podávanie návrhov sú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu na Trhovej ulici 3, na referáte protokolu na radnici, Hlavná 1 a na www.trnava.sk.

Všetky podrobnosti sú aktuálne zverejňované na internetovej stránke www.trnava.sk.

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?