Občan

Ochrana nefajčiarov

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


§7

Zákaz fajčenia


(1) Zakazuje sa fajčiť

 • a)  na verejných letiskách, 2a) v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, 2aa) vo vozidlách osobnej dopravy, 2ab) v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť, - priestupky prejednávajú obce; v blokovom konaní aj obecná polícia a policajný zbor;
 • b) v zdravotníckych zariadeniach okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva v blokovom konaní môže aj obec
 • c) v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva v blokovom konaní môže aj obec
 • d) vo vysokých školách a v študentských domovoch, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva - priestupky prejednávajú orgány podľa osobitného predpisu
 • e) v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva
 • f) v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva
 • g) v
  1. úradných budovách okrem fajčiarní,
  2. obchodných domoch okrem priestorov v obchodných domoch, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov obchodných domov a neznečisťovali verejne prístupné priestory obchodných domov, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva
 • h) v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50% z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva
 • i) v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, - pokutu ukladá orgán verejného zdravotníctva
 • j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Podľa § 9 ods. 3 Zistené porušenia kontrolné orgány (§9 ods. 1 písm. d) obec) oznamujú Úradu verejného zdravotníctva SR

Chcete vedieť, čo je nové?