Občan

Ochrana pred hlukom

Úprava ochrany proti hluku, zákazy a príkazy týkajúce sa tejto oblasti nepatria medzi veci územnej samosprávy tak, ako ich vymedzuje § 4 zákona o obecnom zriadení. Úpravu práv a povinností na úseku ochrany proti hluku v meste nemožno podriadiť pod ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Táto sféra pôsobnosti obce nespadá pod článok 65 Ústavy SR, nejde teda o úsek samosprávy mesta.

Zákaz púšťania reprodukovanej hudby či povoľovanie tejto hudby - uvedená oblasť nepatrí pod úsek samosprávy a mesto ani nie je zmocnené zákonom upravovať právne vzťahy v tejto oblasti v rámci prenesenej štátnej správy.

Práva a povinnosti fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb na úseku ochrany proti luku sú stanovené zákonom č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a v zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Oba tieto zákony nezmocňujú mesto stanovovať formou VZN povinnosti a zákazy na úseku ochrany proti hluku.

Mesto v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. nie je orgánom verejného zdravia oprávneným vykonávať kontroly hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí a udeľovať súhlasy alebo zákazy na tomto úseku.

Podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov orgánmi na ochranu zdravia, do pôsobnosti ktorých patrí aj problematika ochrany pred hlukom, sú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

RÚVZ so sídlom v Trnave podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zmien a doplnkov vykonáva štátny zdravotný dozor, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru podľa § 54 a 55 tohto zákona.

Zároveň je RÚVZ so sídlom v Trnave podľa § 6 ods. 3 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších zmien a doplnkov orgánom oprávneným prejednávať priestupky a iné správne delikty, ukladať pokuty a povinnosť nahradiť náklady podľa § 56 až 58 uvedeného zákona.:

zo skúseností vieme, že riešenie problematiky ochrany pred hlukom treba hľadať podľa pôvodcov hluku, ktorými môžu byť občania alebo podnikatelia, a preto jestvujú dva spôsoby

V prípade občanov – susedské spory na hlučnosť

- Podľa občianskeho zákonníka vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Túto problematiku môže riešiť obec v rámci starostlivosti o verejný poriadok, ak ide o priestupok, a vec následne riešiť v priestupkovom konaní. Občanom teda odporúčame volať Mestskú políciu mesta Trnavy na bezplatnom telefónnom čísle 159.
V prípade, ak dôjde k zrejmému zásahu do pokojného stavu, môže sa občan domáhať ochrany od obce. Obec môže v takomto prípade zásah predbežne zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Takéto opatrenie má spravidla povahu predbežného opatrenia.

V prípade podnikateľov – hlučnosť prevádzky

- Zákon 355/2007 Z.z. hovorí, že orgánmi na ochranu zdravia, do pôsobnosti ktorých patrí aj problematika ochrany pred hlukom, sú regionálne úrady verejného zdravotníctva, a preto odporúčame občanom obrátiť sa so sťažnosťou na nadmernú hlučnosť prevádzky na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 01 Trnava.

Hlučnosťou prevádzky sa pritom rozumie nielen hlučná diskotéka či bar, ale akákoľvek podnikateľská činnosť vykonávaná v prevádzke, ktorá prekračuje prípustné hodnoty dané cit. zákonom (napr. hluk z autodielne a pod.).
V tejto súvislosti je však dôležité si uvedomiť, že hlučné správanie občanov v nočnom čase na ulici a ostatných verejných priestranstvách, nie je hlučnosťou prevádzky. V tomto prípade ide o rušenie nočného pokoja a odporúčame volať mestskú políciu.

Ochrana pred neprimeraným hlukom v obci - stanovisko právnika

Ochrana pred neprimeraným hlukom v obci - stanovisko Generálnej prokuratúry

Chcete vedieť, čo je nové?