Občan

Odstránenie stavby

 • Názov administratívneho úkonu
  – rozhodnutie o povolení odstránenia stavby (vydané v správnom konaní)
  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne.
  Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.


 • Zákon
   - § 88 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
   - § 25 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
   - § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel


 • Požadované doklady
   - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
   - kópia z katastrálnej mapy
   - technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
   - stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
   - doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
   - pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
   - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
   - ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby


 • Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
  MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  033/3236 kl. 233-235, 255


 • Lehota vybavenia
  30 - 60 dní od podania žiadosti


 • Správny poplatok, resp. miestna daň
  6,50 eura v pokladni MsÚ Trnava alebo na účet mesta


 • Ďalšie súvisiace úkony
   - zrušenie súpisného čísla
   - výmaz z katastra nehnuteľnosti
   - oznámenie o zániku daňovej povinnosti


 • Iné
   - konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie
   - v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie
   - nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi


 • Dokumenty
   - žiadosť o povolenie na odstránenie stavby na www.trnava.sk / msú / tlačivá / odbor stavebný a životného prostredia

Chcete vedieť, čo je nové?