Podnikateľ

Odvody z hazardných hier

Podľa zákona č. 171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú prevádzkovatelia:

- stávkových hier okrem dostihových stávok
- binga
- stávkových hier v kasíne
povinní mesačne do 25. dňa predložiť vyúčtovanie hazardnej hry a odvádzať preddavkovo mesačne do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca na základe predbežného mesačného vyúčtovania odvod z hazardných hier. Do 31. marca sú povinní vykonať ročné vyúčtovanie odvodov za predchádzajúci kalendárny rok.

  • hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a videohier povinní uhrádzať odvod v termíne do 1.mája  a 1.septembra príslušného kalendárneho roka. 

Odvody sú  prevádzkovatelia povinní poukazovať na účet Mesta Trnava PRIMA banka Slovensko a.s. pobočka Trnava, č. účtu 1002482001/5600, variabilný symbol 292008.

Chcete vedieť, čo je nové?