Občan

Ohlásenie drobnej stavby

 • Názov administratívneho úkonu
   – oznámenie k ohláseniu drobnej stavby
   Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.


 • Zákon
   - § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
   - § 5 vyhlášky č. MŽP SR 453/2000 Z.z.
   - § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel


 • Požadované doklady
   - doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
   - jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
   - ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
   - ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
   - jednoduchý technický opis stavby
   - rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy


 • Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
  MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  033/3236 kl. 164


 • Lehota vybavenia
  30 dní od podania žiadosti


 • Správny poplatok, resp. miestna daň
  bez správneho poplatku


 • Ďalšie súvisiace úkony
   - primerane v súlade so stavebným povolením


 • Iné
   - drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ? a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m? a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice)
   - za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.
   - stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
   - ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky


 • Dokumenty
   - tlačivo na ohlásenie drobnej stavby na www.trnava.sk

Chcete vedieť, čo je nové?