Občan

Ohlásenie jednoduchej stavby

 • Názov administratívneho úkonu
  – oznámenie k ohláseniu jednoduchej stavby
  Jednoduché stavby a ich zmeny (prístavby a nadstavby) sa môžu uskutočňovať na základe ohlásenia stavebnému úradu, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí.


 • Zákon
   - § 57, § 139b ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
   - § 5 vyhlášky č. MŽP SR 453/2000 Z.z.
   - § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel


 • Požadované doklady
   - podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie


 • Vybavuje (odbor, kontakt : meno, telefón, email)
  MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
  033/3236 kl. 233-235, 255


 • Lehota vybavenia
  30 dní od podania žiadosti


 • Správny poplatok, resp. miestna daň
  bez správneho poplatku


 • Ďalšie súvisiace úkony
  - v súlade so stavebným povolením


 • Iné
   - stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu jednoduchej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú jednoduchú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
   - ohlasovanú jednoduchú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky


 • Dokumenty
  - tlačivo na ohlásenie jednoduchej stavby na www.trnava.sk

Chcete vedieť, čo je nové?