Podnikateľ

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnavy

VZN č. 335, ktorým sa vydáva úplne znenie VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, a súvisiacich VZN č. 336, VZN č. 337, VZN č. 342 a VZN č. 257, ktorými sa upravujú podmienky trhového a ambulantného predaja, ako i predaja na príležitostných trhoch na verejných priestranstvách určených na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj alebo na umiestnenie stánku s trvalým stanovišťom na území mesta Trnava.

Ambulantný predaj pri riadnych prevádzkarniach je zakázaný, s výnimkou predaja povoleného mestom. Vlastníctvo nehnuteľnosti neoprávňuje príslušného vlastníka k povoleniu ambulantného predaja.
Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný.

Príležitostný trh sa v meste Trnava povoľuje:

  • Areál zimného štadióna – Spartakovská 1/B, Trnava
  • Vyhradené interiérové priestory mestskej športovej haly – Rybníková 15, Trnava
  • Vyhradené interiérové priestory DKO Tirnavia – Trojičné námestie 10, Trnava
  • Tradičný trnavský jarmok
  • Vianočné trhy
  • Dni zdravia
  • Trnavská brána

Dočasné stanovištia na vykonávanie ambulantného predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastného pozemku alebo záhrady sú určené:

  • Ulica Limbová
  • Ulica Pútnická
  • Námestie Jozefa Herdu

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?