Občan

Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP mestu Trnava na Mestskom úrade v Trnave – Odbor vzdelávania, športu a kultúry, Trhová 3 a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.

2. Oznámenie určené obci treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

3. Usporiadateľovi VKP, ktorý oznamuje konanie VKP poštou sa odporúča, aby na obálke okrem adresy uviedol odkaz „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“.

4. V prípade elektronického oznámenia zámeru usporiadať VKP sa odporúča do predmetu správy uviesť „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“ a odoslať toto oznámenie na emailovú adresu lubica.miksadova@trnava.sk.

5. Tlačivo pre písomné oznámenie VKP je občanom k dispozícii na MsÚ aj na webovej stránke Mesta Trnava.
Tlačivo - Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

6. Usporiadateľ, ktorý VKP organizuje na verejnom priestranstve je povinný dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy, v prípade, že bude pri konaní VKP použitá pozemná komunikácia, predloží usporiadateľ VKP aj povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vydané cestným orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (toto povolenie vybavuje Odbor dopravy a komunálnych služieb).

7. Ak sú údaje nepresné, neúplné alebo chýbajú, vyzve mesto zvolávateľa VKP na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie. Týmto si usporiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

8. Mesto Trnava – referát kultúry potvrdí kópiu usporiadateľovi a opatrí evidenčným
číslom a vždy vo štvrtok do 10.00 h faxom, písomne a elektronickou poštou oznámi MsP, ObO PZ Trnava VKP organizované na území mesta Trnava na nasledujúci týždeň.

9. Usporiadateľ je povinný dodržiavať aj ostané ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, či VZN č.134 o rušení nočného pokoja a VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku a VZN č.317 o miestnych daniach (daň za užívanie verejného priestranstva).