Občan

Postup pri oznámení verejného kultúrneho podujatia

1. Usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia (ďalej len VKP) v zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov je povinný oznámiť konanie VKP mestu Trnava na Mestskom úrade v Trnave – Odbor školstva, mládeže a športu, a to buď osobne, poštou alebo elektronickou poštou.


2. Oznámenie určené obci treba podať na mestskom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

3. Usporiadateľovi VKP, ktorý oznamuje konanie VKP poštou sa odporúča, aby na obálke okrem adresy uviedol odkaz „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“.

4. V prípade elektronického oznámenia zámeru usporiadať VKP sa odporúča do predmetu správy uviesť „Oznámenie verejného kultúrneho podujatia“ a odoslať toto oznámenie na emailovú adresu lubica.miksadova@trnava.sk.

5. Tlačivo pre písomné oznámenie VKP je občanom k dispozícii na MsÚ aj na webovej stránke Mesta Trnava.
Tlačivo - Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia

6. Usporiadateľ, ktorý VKP organizuje na verejnom priestranstve je povinný dodržiavať ostatné všeobecné právne predpisy, v prípade, že bude pri konaní VKP použitá pozemná komunikácia, predloží usporiadateľ VKP aj povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vydané cestným orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (toto povolenie vybavuje Odbor dopravy).

7. Ak sú údaje nepresné, neúplné alebo chýbajú, vyzve mesto zvolávateľa VKP na ich doplnenie a v prípade neodstránenia týchto chýb pôjde o neplatné oznámenie. Týmto si usporiadateľ nesplní oznamovaciu povinnosť v zmysle zákona č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov.

8. Mesto Trnava – odbor školstva, mládeže a športu potvrdí kópiu usporiadateľovi a opatrí evidenčným číslom a vždy vo štvrtok písomne alebo elektronickou poštou oznámi MsP, ObO PZ Trnava VKP organizované na území mesta Trnava na najbližšie obdobie. 

9. Usporiadateľ je povinný dodržiavať aj ostatné ustanovenia zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov, či VZN č. 560 o verejnom poriadku na území mesta Trnava, VZN č. 409 o miestnych daniach a VZN č. 552 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.