Občan

Postup pri podávaní žiadosti rodiča o umiestnenie dieťaťa do materskej školy

1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

2. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

3. Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

4. Po zápise vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy. Pri vydávaní rozhodnutí zohľadňuje splnenie podmienok prijímania dieťaťa, kapacitu materskej školy a platnú legislatívu, ktorá bližšie určuje počet detí v jednotlivých triedach materskej školy.

5. Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určuje VZN č. 399 a jeho doplnkov. Tento príspevok sa zvyčajne uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

6. Rodič dieťaťu uhrádza stravovanie v materskej škole.