Občan

Postup pri vybavovaní záväzného stanoviska mesta a územnoplánovacej informácie

Žiadateľ si vyzdvihne tlačivo žiadosti k vydaniu záväzného stanoviska mesta alebo tlačivo k vydaniu územnoplánovacej informácie, stanoviska k stavebnému pozemku a k investičnému zámeru v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Trnave, na Trhovej ulici.
Záväzné stanovisko je vydávané odborom v prípade konaní (v zmysle stavebného zákona), ktoré vykonávajú špeciálne stavebné úrady (napr.štátny dráhový úrad, telekomunikačný úrad) alebo Krajský úrad v Trnave.

Na tlačive je potrebné vyplniť potrebné údaje. K jednotlivým požadovaným údajom :

1. Meno, priezvisko a adresa žiadateľa alebo splnomocnenej osoby na vybavovanie.
2. Vypĺňa sa rodné číslo alebo IČO žiadateľa.
3. Pri údaji druh stavby je potrebné uviesť či sa jedná o novostavbu, zmenu stavby ako napr. nadstavbu, prístavbu,podstavbu, resp. stavebné úpravy alebo odstránenie stavby
4. V údaji katastrálne územie sa doplní Trnava alebo Modranka
5. Okrem krstného mena a priezviska investora je potrebné uviesť aj jeho presnú adresu.
6. Ďalej je potrebné uviesť zoznam príloh

V súvislosti s dokladmi, ktoré je potrebné doložiť uvádzame následovné :

Kópiu z katastrálnej mapy a list vlastníctva (poprípade nájomnú zmluvu) požadujeme doložiť nie ako originál s nalepeným kolkom, ale postačí kópia týchto dokladov.

Príslušná dokumentácia musí byť spracovaná oprávnenou osobou v zmysle stavebného zákona.

Žiadosť je potrebné podať spolu s požadovanými prílohami do podateľne MsÚ Trnava, Trhová ulica 3.

Súvisiaci obsah