Podnikateľ

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Trnava

  • Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky na území mesta Trnava VZN č. 394 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trnava v znení neskorších predpisov
  • Podľa názoru Okresnej prokuratúry Trnava mesto nie je oprávnené posudzovať prevádzky individuálne, ale týmto VZN bola prijatá prevádzková doba rámcovo pre druhovo určené typy prevádzok.
  • Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane VZN Mesta Trnava, ako aj dodržiavať prevádzkovú dobu určenú týmto VZN; činnosť prevádzkarne musí byť zabezpečená tak, aby sa po určenej prevádzkovej dobe nezdržiavali hostia v priestoroch prevádzkarne.
  • Prevádzkovateľ zabezpečuje, aby nedochádzalo k rušeniu pokojného stavu, nočného pokoja a verejného poriadku priamym dôsledkom činnosti prevádzkarne, najmä hlukom a obťažovaním hlasným alebo hlasovým zvukovým prejavom.

Chcete vedieť, čo je nové?