Občan

Prenájom telocviční na školách

V zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol mestu zverený v znení platných doplnkov“ mesto Trnava prenajíma nebytové priestory – telocvične.
Minimálna výška prenájmu je stanovená na základe Všeobecne záväzného nariadenia č.456 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Trnava, Príkazu primátora č. 24/2009 a uznesenia MZ č. 721/2009.

Hodinová sadzba za nájom telocviční zahŕňa prevádzkové náklady na základe skutočne vynaložených nákladov.

Nájomné za prenájom telocviční sa určuje dohodou, pričom minimálna hodinová sadzba je nasledovná:

 • a) školopovinné deti a mládež v sprievode dospelej osoby                          0,03 eur
 • b) mládež, študenti a športové združenia, ktoré pracujú s mládežou
  • malá telocvičňa                                                                                                3,31 eur
  • veľká telocvičňa                                                                                                3,98 eur
 • c) ostatní záujemcovia
  • malá telocvičňa                                                                                                6,63 eur
  • veľká telocvičňa                                                                                                8,29 eur


Obsadenosť telocviční v základných školách

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava:

Chcete vedieť, čo je nové?