Občan

Reklamná stavba

Reklamné stavby

Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa §43 ods. 1 písm. a) až d) stavebného zákona, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta, obce je nutné povolenie príslušného stavebného úradu.

Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje aj spôsob ich povoľovania nasledovne:

  • ohlásením reklamnej stavby - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
  • stavebným povolením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
  • stavebným povolením a následne kolaudačným rozhodnutím – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách kde najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 m2 a je umiestňovaná na stĺp verejného osvetlenia avšak umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníka alebo správcu verejného osvetlenia a súhlasu dopravného inšpektorátu.

Reklamné stavby sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak.
Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Stavebný úrad v konaní, posudzuje okrem dokladov, ktoré oprávňujú stavebníka k uskutočneniu reklamnej stavby iné skutočnosti, predovšetkým však verejný záujem. V danom prípade predstavuje ochranu verejného záujmu Územnoplánovacia dokumentácia ktorá komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia.

Podrobnú úpravu žiadatelia nájdu vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Trnava č. 466 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava (účinnosť od 15.07.2016) , ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Trnava v znení neskorších noviel a zmien, (ďalej len „záväzná časť Územného plánu“) a ktorý zahŕňa aj Záväzné regulatívy pre reklamné stavby.
 

Stavebný úrad dáva do pozornosti, že v zmysle § 88b ods. 2 Stavebného zákona, dodatočné povolenie reklamnej stavby nie je možné.

Agendu Mesto Trnava vybavuje pre mesto Trnava (k.ú. Trnava, Modranka) a Obec Zavar.

Kde vybavíte :

Agendu vybavuje :  MsÚ v Trnave, Ulica Trhová 3, 91771 Trnava


Odbor stavebný a životného prostredia
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku

Kontaktná osoba :

Ing. Erik Jarábka                                          email : erik.jarabka@trnava.sk
č. dverí : 237                                                 telefón : 32 36 238
referent

Ako vybavíte :

Osobne, poštou, elektronicky cez ÚPVS – všeobecná agenda.

Ohlásenie reklamnej stavby, žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby - spolu s prílohami je možné podať osobne v podateľni MsÚ v Trnave, tiež je ju možné doručiť poštovou prepravou resp. v časti je možné podanie realizovať aj prostredníctvom portálu slovensko.sk, pričom však upozorňujeme, že úkony podľa stavebného zákona nie sú v súčasnosti plne  elektronické.

Tlačivo  (žiadosti a formuláre) :

Ohlásenie reklamnej stavby

Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby  

Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby 

Termín (lehota) :

do 30 dní od podania ohlásenia, 30 -60 dní od podania žiadosti o povolenie

Poplatky zivotna-situacia/spravne-poplatky

Kľúčové slová