Občan

Reklamná stavba

Názov administratívneho úkonu Reklamná stavba

ohlásenie reklamnej stavby, stavebné povolenie reklamnej stavby a kolaudačné rozhodnutie reklamnej stavby (vydané v správnom konaní)

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2.1.2015 novelizoval stavebný zákon. Možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne :

„Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa §43 ods. 1 písm. a) až d) stavebného zákona, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.“

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta je nutné povolenie príslušného stavebného úradu. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje aj spôsob ich povoľovania nasledovne:

 • ohlásením reklamnej stavby - ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
 • stavebným povolením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2
 • stavebným povolením a následne kolaudačným rozhodnutím – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri reklamných stavbách kde najväčšia informačná plocha má veľkosť do 1,2 m2 a je umiestňovaná na stĺp verejného osvetlenia avšak umiestnenie je možné len na základe povolenia vlastníka alebo správcu verejného osvetlenia a súhlasu dopravného inšpektorátu.

Reklamné stavby sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak.
Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Zákon

 • zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení noviel
 • § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
 • § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení noviel

Požadované doklady

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
 • kópia z katastrálnej mapy so zakreslením reklamnej stavby
 • projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • zoznam známych účastníkov stavebného konania
 • vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania reklamnej stavby

Vybavuje

MsÚ v Trnave,
odbor stavebný a životného prostredia,
referát územného rozhodovania a stavebného poriadku
Mgr. Gabriela Bučányová, 033/3236 238, gabriela.bucanyova@trnava.sk

Lehota vybavenia

30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok

podľa sadzobníka správnych poplatkov:

 • ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
  je menšia ako 3 m2                                                                                                                           30 eur
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha
  má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                                                                              60 eur
 • na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha
  je väčšia ako 20 m2                                                                                            150 eur

Žiadosť o zmenu doby trvania:

 • reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
  má veľkosť od 3 m2 do 20 m2                                                                                60 eur
 • reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha
  je väčšia ako 20 m2                                                                                              150 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha
  je väčšia ako 20 m2                                                                                                50 eur

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti pokladni MsÚ Trnava alebo prevodným príkazom na základe prideleného variabilného symbolu pracovníkom stavebného úradu.

Oslobodenie od poplatkov

Od správneho poplatku je oslobodené iba označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní pri reklamných stavbách, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2. Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá , osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá

Iné

 • stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa s reklamnou stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti
 • v prípade ohlásenia reklamných stavieb doba platnosti oznámenia jeden rok odo dňa doručenia oznámenia
 • stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania

Dokumenty

EGOV

Kľúčové slová