Občan

Správne poplatky

V. ČASŤ 
STAVEBNÁ SPRÁVA 
 
Položka 59 
 a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
    rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
    územného rozhodnutia
     1. pre fyzickú osobu  40 eur
     2. pre právnickú osobu   100 eur
 b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
    stavby  20 eur
 
                        Oslobodenie
 
    Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení
poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú
sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok
ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a
profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je
štát alebo vyšší územný celok.
 
                          Poznámky
 
 1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so
    stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
 2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých
    samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a)
    súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v
    územnom rozhodnutí okrem prípojok.
 
Položka 59a 
Zrušená od 15.9.1999
 
Položka 60 
Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených
stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred
dokončením (za každú samostatnú stavbu)
a) na stavby na bývanie
   1. na stavbu rodinného domu  50 eur
   2. na stavbu bytového domu   200 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty,
   rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb
   (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred
   dokončením
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  25 eur
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 eur
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce
   stavebné povolenie
   1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu  35 eur
   2. bytových domov 100 eur
d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
   rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
   1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  30 eur
   2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
   3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
      malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  30 eur
   4. na spevnené plochy a parkoviská  30 eur
   5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,
      napríklad letné kuchyne, bazény, sklady  30 eur
e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom
   k bytovým domom a ostatným budovám
   1. garáže s jedným alebo dvoma miestami    50 eur
   2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť  50 eur
   3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,
      malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  50 eur
   4. na spevnené plochy a parkoviská  50 eur
   5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
      sklady  50 eur
f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb
   pred dokončením podľa písmen d) a e)  20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
   stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri
   predpokladanom rozpočtovom náklade do 50 000 eur vrátane  100 eur
   nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane  200 eur
   nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane  400 eur
   nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane  600 eur
   nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane  800 eur
   nad 10 000 000 eur  1 000 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa
   vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby  50 eur
i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná
   plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2  60 eur
j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná
   plocha je väčšia ako 20 m2 150 eur
 
                        Oslobodenie
 
1. Od  poplatku  za  vydanie  stavebného povolenia  na zmeny
   dokončených  stavieb na  bývanie sú  oslobodení držitelia
   preukazu fyzickej  osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím
   alebo  preukazu   fyzickej  osoby  s   ťažkým  zdravotným
   postihnutím so sprievodcom.
 
2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke
   59.
 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena
   g)   tejto  položky   je  oslobodená   Národná  diaľničná
   spoločnosť, a.s. 
 
                         Poznámky
 
1. Ak    stavebné    povolenie   zahŕňa   stavbu   viacerých
   samostatných  objektov,  vyberie  sa  súhrnný poplatok za
   všetky  samostatné objekty  uvedené v  stavebnom povolení
   okrem prípojok [písmená a) a b)].
 
2. Hotelové  a  iné ubytovacie  zariadenia sa  posudzujú ako
   nebytová výstavba.
 
3. Garáže  s   viac  ako  dvoma  miestami  sa  posudzujú ako
   samostatné stavby.
 
4. Podľa   tejto   položky  spoplatňujú  stavebné  povolenia
   stavebné  úrady, špeciálne  stavebné úrady,  vojenské a  iné
   stavebné úrady  podľa ustanovení  § 117,  120 a  121 zákonač. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku
   (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 60a 
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre
   1. právnickú osobu 100 eur
   2. fyzickú  osobu  30 eur
b) Žiadosť o zmenu doby trvania 
   1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
      plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2   60 eur
   2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná
      plocha je väčšia ako 20 m2  150 eur
c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre
   1. právnickú osobu  50 eur
   2. fyzickú osobu  20 eur
d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia
   informačná plocha je menšia ako 3 m2   30 eur
e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích
   prác pre
   1. právnickú osobu  30 eur
   2. fyzickú osobu  10 eur
f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej
   prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného
   zariadenia  80 eur
g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala
   pôvodná dokumentácia stavby 10 eur
h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo
   stavbe  30 eur
i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur
 
                        Oslobodenie
 
1.  Od poplatku sú oslobodení  držitelia preukazu fyzickej osoby
s ťažkým  zdravotným  postihnutím  alebo  preukazu  fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie 
prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
 
Položka 61 
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola
postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo
v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby  trojnásobok  sadzby ustanovenej
v položke 60
 
Položka 62 
 a) Žiadosť o povolenie
     1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so
        stavebným konaním podľa položky 60  30 eur
     2. na  odstránenie  stavby (poplatok sa vyberá za každý
        objekt) pre
        právnickú osobu  50 eur
        fyzickú osobu  20 eur
     3. terénnych úprav pre
        právnickú osobu 100 eur
        fyzickú osobu   20 eur
 b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti 100 eur
 c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  20 eur
 
                        Oslobodenie
 
 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
    59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená
    Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 
Položka 62a 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na  stavby na bývanie  a na zmeny  dokončených stavieb na
   bývanie
   1. rodinný dom 35 eur
   2. bytový dom  120 eur
b) na  stavby  na individuálnu  rekreáciu, napríklad  chaty,
   rekreačné  domy   alebo  na  zmeny   dokončených  stavieb
   (nadstavba,  prístavba)
   1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  25 eur
   2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2  50 eur
c) na  stavebné  úpravy dokončených  stavieb, na  ktoré bolo
   vydané stavebné povolenie
   1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu 25 eur
   2. bytových domov  50 eur
d) na  stavby,  ktoré   sú  súčasťou  alebo   príslušenstvom
   rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
   1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  20 eur
   2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 20 eur
   3. na  vodné  stavby, napríklad  studne, vsaky  nad 5 m2,
      malé čistiarne odpadových vôd, jazierka  20 eur
   4. na spevnené plochy a parkoviská  20 eur
   5. na   stavby  s  doplnkovou  funkciou  k týmto stavbám,
      napríklad letné kuchyne, bazény, sklady 20 eur
e) na  stavby,  ktoré   sú  súčasťou  alebo  príslušenstvom
   k bytovým domom a ostatným budovám
   1. garáže s jedným alebo dvoma miestami  30 eur
   2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 30 eur
   3. na  vodné  stavby, napríklad  studne, vsaky  nad 5 m2,
      malé čistiarne odpadových vôd, jazierka 30 eur
   4. na spevnené plochy a parkoviská  30 eur
   5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky,
      sklady 30 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)   20 eur
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených
   stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
   do 50 000 eur vrátane  60 eur
   nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane 120 eur
   nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane 250 eur
   nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane 400 eur
   nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane 530 eur
   nad 10 000 000 eur  660 eur
h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná
   plocha je väčšia ako 20 m2 50 eur
 
                        Oslobodenie
 
1. Od poplatku za  vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny
   dokončených  stavieb na  bývanie sú  oslobodení držitelia
   preukazu fyzickej  osoby s ťažkým  zdravotným postihnutím
   alebo  preukazu   fyzickej  osoby  s   ťažkým  zdravotným
   postihnutím so sprievodcom.
 
2. Oslobodenie od poplatku tu  platí obdobne ako pri položke
   59.
 
3. Od  poplatku  za vydanie  kolaudačného rozhodnutia  podľa
   písmena g) tejto položky  je oslobodená Národná diaľničná
   spoločnosť, a.s. 
 
                         Poznámky
 
1. Ak    kolaudačné  rozhodnutie  zahŕňa   stavbu  viacerých
   samostatných  objektov,  vyberie  sa  súhrnný poplatok za
   všetky   samostatné   objekty   uvedené   v   kolaudačnom
   rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
 
2. Hotelové a  iné ubytovacie  zariadenia sa  posudzujú ako
   nebytová  výstavba.
 
3. Garáže   s  viac  ako  dvoma  miestami  sa  posudzujú ako
   samostatné stavby.
 
4. Podľa  tejto  položky spoplatňujú  kolaudačné rozhodnutia
   stavebné úrady, špeciálne stavebné  úrady, vojenské a iné
   stavebné úrady  podľa ustanovení  § 117,  120 a  121 zákonač. 50/1976  Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku
   (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Položka 62b 
 a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie
    pamiatkového výskumu 18a) 6,50 eura
 b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej
    spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu 18a)   9,50 eura
 c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do
    zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz z dôvodu jej
    obnovy alebo reštaurovania v zahraničí 18a)  9,50 eura
 d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak
    nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy 18a)  6,50 eura
 e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického
    zariadenia na nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke
    alebo v pamiatkovom území 18a) 16,50 eura
 
                          Poznámka
 
    Poplatky podľa písmen a) až c) tejto položky vyberá
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
 
____________________
 
 
11) Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
 
18) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov. 
 
18a) Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.