Občan

Trvalý a prechodný pobyt

Práva a povinnosti občanov pri hlásení pobytu upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Trvalý pobyt  má občan len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom alebo súpisným a orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie alebo individuálnu rekreáciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Občan je povinný pri prihlásení trvalého pobytu predložiť:
a)    platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky,
b)    platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie  o občianskom preukaze,
c)    údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti podľa odseku 2; ak budú naplnené podmienky podľa osobitného predpisu, doklad o vlastníctve budovy alebo jej časti podľa odseku 2 vydaný podľa osobitného predpisu.
( Zákon č. 177/2018 Z.z. nepriamo novelizuje aj zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a to tak, že občan pri hlásení pobytu už nebude predkladať ohlasovni pobytu výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe ale poskytne pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje ( identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo pozemku registra „C“ alebo registra „E“, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo listu vlastníctva ) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.
d)    písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti s údajmi podľa § 4ods. 6 písm.b), toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak
1.    ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2.    ide o občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
3.    ide o prihlásenie manžela a nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
4.    vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

Ohlasovňa môže zrušiť trvalý pobyt na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti.


Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní, prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí , ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako  90 dní.
Pri hlásení prechodného pobytu občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti.
Ohlasovňa pobytu zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol hlásený.

Tlačivá k prihláseniu na trvalý alebo prechodný pobyt občan nevypisuje, tlačia sa priamo z počítača pri prihlásení pobytu.

Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 5 €, v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Postup pri podaní prihlásenia na trvalý pobyt nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky.

 

 

 

Chcete vedieť, čo je nové?