Občan

Úmrtie

Do matričného obvodu Trnava patrí mesto Trnava, obce: Biely Kostol, Malženice, Zeleneč, Bučany, Hrnčiarovce nad Parnou

Úmrtná matrika

 

Vydanie úmrtného listu

Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad , Trhová 3, prízemie č.dv.182, č. tel.: 033/32 36 182
Potrebujete: všetky listy o prehliadke mŕtveho – vydá ich obhliadajúci lekár, občiansky preukaz zosnulého/zosnulej/, občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb
Upozornenie: matričný úrad vydá úmrtný list.
Poplatky: bez poplatku
Lehota vybavenia: na počkanie

Vydanie duplikátu úmrtného listu

Potrebujete: dostaviť sa osobne, alebo podať písomnú žiadosť
Lehota na vybavenie: osobne – na počkanie, písomne – do 7 dní od doručenia žiadosti
Poplatky: 5 eur za každý vydaný duplikát
Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad, Trhová 3, prízemie, č. dv. 181, 182, č. tel.: 033/32 36 181 – 182
O vydanie duplikátu je možné požiadať aj prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk  

Zápis do osobitnej matriky

Narodenia, sobáše a úmrtia štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa evidujú na MV SR, Osobitná matrika, Drieňová 22, Bratislava.
Poplatky: 10 eur
Vybavuje: Mesto Trnava, Matričný úrad, Trhová 3, prízemie, č. dv. 182, č. tel.:033/32 36 182
Upozornenie: matričný úrad v Trnave preberá žiadosti k zápisu do osobitnej matriky od občanov s trvalým pobytom v Trnave alebo posledným trvalým pobytom v SR v Trnave.


Kontakt na Kanceláriu správy pohrebísk