Občan

Vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu s ŤZP

Mám zdravotne postihnutého rodinného príslušníka. Môže mať vyhradené parkovacie miesto?

Ak je držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovacieho preukazu a bol mu poskytnutý peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, Vyhradiť parkovacie miesto sa môže len v mieste trvalého bydliska osoby odkázanej na individuálnu prepravu. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať trvalé bydlisko totožné s prepravovanou osobou. Alebo mu bola priznaná kompenzácia zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, ak je občan odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa § 17 zákona č. 195/1998 Z.z. V prípade, že individuálnu prepravu zabezpečuje rodinný príslušník, musí mať totožné trvalé bydlisko s prepravovanou osobou. Žiadosť je potrebné podať na referáte dopravy a cestného hospodárstva.