Občan

Zásah do zelene

Fyzická alebo právnická osoba, realizujúca zásah do zelene je povinná požiadať o vydanie súhlasného rozhodnutia mesta pred začatím samotného zásahu do zelene.
Žiadateľ vyplní príslušné tlačivá (dostupné na stránke mesta, prípadne pri okienku č. 2 v KPK), priloží situáciu s vyznačeným zásahom do zelene, kópiu stavebného povolenia (ohlásenie drobnej stavby, územné rozhodnutie...) a podá na podateľni MsÚ v Trnave.

Žiadosť bude posúdená, vykoná sa obhliadka dotknutej plochy, vyrúbi sa miestny poplatok a vydá sa rozhodnutie, v ktorom budú uvedené podmienky zásahu.
Pokiaľ žiadateľ nie je schopný dodržať termín uvedený v rozhodnutí, musí požiadať MsÚ o predĺženie termínu zásahu.

Všetky potrebné tlačivá sú dostupné aj tu.

Chcete vedieť, čo je nové?