Občan

Zmena podmienok vydaného povolenia na zvláštne užívanie miestnej cesty /verejnej účelovej cesty alebo jej uzávierku

Zmena podmienok vydaného povolenia na zvláštne užívanie miestnej cesty /verejnej účelovej cesty alebo jej uzávierku

Popis - požiadanie o zmenu/ predĺženie termínu už vydaného povolenia na zvláštne užívanie/ uzávierku alebo zmeniť výmeru plochy záberu zvláštneho užívania

Termín (lehota) na vybavenie - lehota na vybavenie žiadostí o ZU je určená zákonom tj. 30 dní. V prípade, že sa pri žiadosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu štátnej správy- ODI v Trnave, OD môže pokračovať v konaní až po obdržaní stanoviska a po vydaní určenia použitia PDZ. Žiadosť musí byť podaná dostatočne včas pred uplynutým termínu pôvodného povolenia.

Ako vybavíte- osobne/poštou/e-mailom/slovensko.sk

Poplatky- zmena podmienok ZU bez poplatku; pri zmene predĺžení termínu uzávierky je správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch p .č. 83 je správny poplatok vo výške 40 € · Tlačivo nájdete v tejto sekcii 

Kontaktná osoba- Bc. Jana Krasňanská, Katarína Virgovičová (kl. 127)