Mesto Trnava

Dotačný systém mesta

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií pre rok 2017 na aktivity v nasledujúcich oblastiach:

Na tento účel vyčlenila mestská samospráva v rozpočte mesta spolu 144 000 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. februára 2017 na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.


UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 482 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu, bez ohľadu na oblasti, do ktorých sú žiadosti zamerané, pričom účel týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. V prípade doručenia viacerých žiadostí než je uvedené v predchádzajúcej vete od jedného subjektu, bude tento uchádzač vyradený zo súťaže.


Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:

  • v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve
  • v predchádzajúcom roku nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN
  • v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie


Informácie k dotáciám a darom za jednotlivé oblasti poskytnú:


 
Chcete vedieť, čo je nové?