Mesto Trnava

Dotačný systém mesta

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií na aktivity v nasledujúcich oblastiach:

 • Športové aktivity - Žiadosť o získanie dotácií na šport 
 • Aktivity mládeže
 • Výchova a vzdelávanie
 • Záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity
 • Charita
 • Zdravotne znevýhodnení
 • Zdravie a drogová prevencia
 • Ekológia a životné prostredie
 • Adaptácia na zmeny klímy

Na tento účel vyčlenila mestská samospráva v rozpočte mesta spolu 155 640 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 15. februára 2016 na vzorových tlačivách na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.
Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta v sekcii Občan/Úradné tlačivá.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.


UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 457 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu, bez ohľadu na oblasti, do ktorých sú žiadosti zamerané, pričom účel týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. V prípade doručenia viacerých žiadostí než je uvedené v predchádzajúcej vete od jedného subjektu, bude tento uchádzač vyradený zo súťaže.


Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:

 • v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve
 • v predchádzajúcom roku nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN
 • v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie


Informácie k dotáciám a darom za jednotlivé oblasti poskytnú:


 
Chcete vedieť, čo je nové?