Bezbariérovosť v strategických dokumentoch mesta

Téma bezbariérovosti a odstraňovania existujúcich bariér (architektonických, ako aj spoločenských) v meste je vzhľadom na svoju dôležitosť zaradená do Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Trnavy na obdobie rokov 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 a do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020.

V oboch strategických dokumentoch sú na obdobie rokov 2017 – 2020 navrhnuté konkrétne aktivity a projekty investičného i neinvestičného charakteru v oblasti bezbariérovosti, realizácia ktorých prispeje k vytváraniu podmienok pre inklúziu a zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V PHSR mesta Trnava na roky 2014 - 2020 s výhľadom do roku 2030 sa téme bezbariérovosti venuje opatrenie D. 3. 5: Bezbariérové mesto v rámci Prioritnej oblasti D - Komunikácia, verejné služby a občan.
Cieľ opatrenia: V spolupráci s objednávateľmi, poskytovateľmi a užívateľmi vytvárať podmienky na nezávislý pohyb občanov s rôznymi hendikepmi, realizovať aktivity, ktoré prispejú k eliminácii ich sociálneho vylúčenia a umožnia ich návrat do spoločnosti a na trh práce.

V KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 je problematika debarierizácie a podpora inklúzie občanov so zdravotným znevýhodnením ukotvená v oblasti Osoby so zdravotným postihnutím.
Cieľ opatrenia: Vytváranie podmienok pre inklúziu a zlepšenie kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením

Priority pre oblasť Osoby so zdravotným postihnutím:

  • Posilniť a skvalitniť sieť sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím
  • Zlepšiť zamestnanosť ľudí so zdravotným postihnutím
  • Zlepšiť prístupnosť verejných priestranstiev v meste
  • Podporovať inklúziu občanov so zdravotným postihnutím
 
Chcete vedieť, čo je nové?