Občan

Klientske centrum

Klientske centrum je otvorené na Mestskom úrade v Trnave od roku 2003 ako centrálny kontaktný bod pre všetkých občanov prichádzajúcich za službami mesta. Jej cieľom je rýchlo a efektívne reagovať na požiadavky občanov, zjednodušiť vybavovanie ich žiadostí, uľahčiť im orientáciu v rámci úradu a v mestských službách.

Pracovníci Klientskeho centra sú pripravení odpovedať občanom na otázky týkajúce sa činnosti jednotlivých referátov MsÚ. Zabezpečujú príjem občianskych námetov, pripomienok a podnetov. Majú k dispozícii údaje o činnosti mestského úradu, mestských organizácii a inštitúcií, ale aj základné samosprávne a legislatívne dokumenty. Zároveň občanom poskytujú odborné rady a pomoc pri vypĺňaní tlačív. Ak nie je možné vybaviť všetky náležitosti v centre, usmernia klienta na odborné pracovisko, ktoré zabezpečí kompletné vybavenie žiadosti.
Výhodou Klientskeho cetnra je, že je otvorené aj mimo stránkových hodín mestského úradu. Nájdete ho na prízemí objektu Mestského úradu v Trnave na Trhovej ulici č.3.
Občania tu tiež nájdu informácie o výsledkoch činnosti mestského zastupiteľstva, mestskej rady, jednotlivých komisií a výborov mestskej časti.
Tiež tu môžu uplatniť svoje požiadavky v súvislosti so sprístupňovaním informácií v zmysle zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
 

Služby poskytované v Klientskom centre

  • poskytovanie informácií všestranného charakteru súvisiacich s agendou zabezpečovanou odbornými útvarmi mesta Trnava vo vzťahu k občanom
  • poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
  • príjem žiadostí, návrhov, ohlásení a pod.
  • príjem námetov, pripomienok, podnetov, alebo kritiky na činnosti súvisiace so samosprávou
  • poskytovanie tlačív k žiadostiam
  • poradenstvo a pomoc pri vyplnení tlačív
  • vybavenie žiadostí a iných tlačív
  • vybavenie požiadaviek klientov
  • osvedčovanie listín a podpisov


 

Pracoviská Klientskeho centra

•    podateľňa (tel.č. 033 3236 161), podatelna@trnava.sk
•    pracoviská Klientskeho centra (tel.č. 033 3236 162, 163, 164, 165, 166),

 
Chcete vedieť, čo je nové?