Občan

Bývanie poskytované Mestom Trnava

Mestský úrad v Trnave na Trhovej ulici 3
Odbor sociálny - bytový referát - 033/32 36 171


Tu vybavím:

 • žiadosť o pridelenie nájomného, sociálneho, malometrážneho bytu a ubytovne
 • poradenstvo občanom ohľadom bytovej problematiky

Mesto Trnava disponuje s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktoré boli postavené pred rokom 1989, nájomnými bytmi postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja, sociálnymi bytmi, malometrážnymi bytmi a ubytovňou.

 

Nájomné byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácií Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja sú v nasledujúcich lokalitách:
 

 • Byty na J. G. Tajovského ulici 20, 21, Trnava

   
 • Byty na Veternej ulici 18 C – F, Trnava


   
 • Byty na Františkánskej ulici 3, Trnava   
 • Byty na Coburgovej ulici 60/A, B, C   
 • Nájomné byty pre zamestancov PCA Slovakia s.r.o. na Františkánskej ulici 24 a Ulici V. Clementisa 72 – 83
  • Bytový dom na Ulici Františkánska 24, Trnava


    
  • Bytový dom na Ulici V. Clementisa 72-83, Trnava
    

 

 • Bezbariérové byty pre ťažko zdravotne postihnutých na nachádzajú na:
  • Ulici Veterná 18 C – F
  • Ulici Františkánska 3,
  • Ulici V. Clementisa 71 a 81,
  • Ulici J. G. Tajovského 21,
  • Coburgovej ulici 60/A

 

 • Byty pre potreby mesta na nachádzajú na:
  • Ulici Veterná 18 C – F
  • Ulici Františkánska 3
  • Ulici Františkánska 24
  • Ulici V. Clementisa 77 a 78
  • Ulica J. G. Tajovského 20,21
  • Coburgovej ulici 60/A, B, C

 

Žiadatelia o nájomné byty vo vlastníctve Mesta Trnava (odporúčame osobnú konzultáciu na MsÚ, Ulica Trhová 189/3, odbor sociálny, referát bytový):

 • vyplnia príslušnú žiadosť o nájomný byt
 • predložia potvrdenie o čistom príjme za predchádzajúci kalendárny rok
 • predložia potvrdenie o zamestnaní
 • ak sú v rodine nezaopatrené deti, predložia potvrdenie o poberaní prídavkov na deti za predchádzajúci kalendárny rok
 • ak je žiadateľ rozvedený a má v opatere nezaopatrené deti vo svojej starostlivosti, predloží do žiadosti kópiu právoplatného rozsudku o výživnom
 • predložia vyjadrenie k žiadosti od správcovských spoločností (STEFE Trnava s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava a Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava)


Po splnení podmienok je nasledovný postup:

 • prerokovanie žiadosti v komisii bytovej
 • vystavenie súhlasu o pridelení bytu
 • uzavretie nájomnej zmluvy v správcovskej spoločnosti (STEFE Trnava s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava a Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava)


Základnými kritériami v zmysle VZN č. 500 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú:

 • byť občanom mesta Trnavy minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti
 • mať dostatočný príjem, nie však vyšší ako je trojnásobok životného minima, pri opakovanom uzavretí 3,5 násobok životného minima
 • byť zamestnaný, alebo byť poberateľom štátnej dávky (napr. príspevok za opatrovanie blízkej osoby, rodičovský príspevok, invalidný, alebo starobný dôchodok)
 • nesmie byť vlastníkom iného bytu a nesmie mať dlh voči mestu

 

Nájomné byty nižšieho štandardu na Coburgovej ulici,
Malženická cesta 1 

Malženická cesta 1


Žiadatelia o nájomné byty nižšieho štandardu vo vlastníctve Mesta Trnava (odporúčame osobnú konzultáciu na MsÚ, Ulica Trhová 189/3, odbor sociálny, referát bytový):

 • vyplnia príslušnú žiadosť o nájomný byt nižšieho štandardu
 • predložia potvrdenie o čistom príjme za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti
 • predložia potvrdenie o zamestnaní (resp. potvrdenia o poberaní štátnych sociálnych dávok)
 • ak je žiadateľ rozvedený a má v opatere nezaopatrené deti vo svojej starostlivosti, predloží do žiadosti kópiu právoplatného rozsudku o výživnom
 • predložia vyjadrenie k žiadosti od správcovských spoločností (STEFE Trnava s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava a Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava)

Po splnení podmienok je nasledovný postup:

 • prerokovanie žiadosti v komisii bytovej
 • zaradenie do poradovníka
 • vystavenie súhlasu na uzavretie nájomnej zmluvy
 • uzavretie nájomnej zmluvy v správcovskej spoločnosti STEFE Trnava s.r.o., Františkánska 71/16, Trnava

Nájomné byty nižšieho štandardu v zmysle VZN č. 518 pridelí mesto Trnava uchádzačovi podľa poradia v poradovníku, ak uchádzač bude spĺňať podmienky:

 • je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Trnava minimálne 5 rokov nepretržite pred podaním žiadosti
 • nie je na území mesta Trnava vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu ani rodinného domu
 • nemá dlh voči Mestu Trnava
 • preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí písomným potvrdením príslušnej školy, ktorú dieťa navštevuje
 • má uzatvorený pracovný pomer minimálne 6 mesiacov nepretržite pred podaním žiadosti alebo je poberateľom dávky dôchodkového poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej dávky
 • čistý mesačný príjem za predchádzajúcich 6 mesiacov uchádzača a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne vo výške platného životného minima podľa osobitného predpisu

 

Nájomné byty pre starobných dôchodcov na Ulici V. Clementisa 51, Trnava
 

Žiadatelia o malometrážne byty vo vlastníctve Mesta Trnava (odporúčame osobnú konzultáciu na MsÚ, Ulica Trhová 189/3, odbor sociálny, referát bytový):

 • vyplnia príslušnú žiadosť o malometrážny byt
 • predložia rozhodnutie o starobnom dôchodku
 • potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnom stave


Základnými kritériami v zmysle VZN č. 480 pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú:

 • byť občanom mesta Trnavy minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti
 • dovŕšiť starobný vek
 • nesmie mať dlh voči mestu

 


Po splnení podmienok je nasledovný postup:

 • prerokovanie žiadosti v komisii bytovej a v pracovnej skupine
 • vystavenie súhlasu o pridelení bytu
 • uzavretie nájomnej zmluvy v správcovskej spoločnosti (Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava)

 

Ubytovňa na Coburgovej ulici 27, Trnava


 

Žiadatelia o ubytovňu vo vlastníctve Mesta Trnava (odporúčame osobnú konzultáciu na MsÚ, Ulica Trhová 189/3, odbor sociálny, referát bytový):

 • vyplnia príslušnú žiadosť o ubytovňu
 • predložia potvrdenie o príjme zamestnávateľom


Základnými kritériami v zmysle VZN č. 480 pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú:

 • byť občanom mesta Trnava, minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti
 • mať príjem v podobe napr. dávky v hmotnej núdzi, invalidného, alebo starobného dôchodku, alebo inej štátnej dávky, čistého príjmu z dohody o vykonaní práce, alebo z hlavného pracovného pomeru
 • nemajú vlastný byt ani inú možnosť bývania
 • nesmie mať dlh voči mestu


Po splnení podmienok je nasledovný postup:

 • prerokovanie žiadosť v pracovnej skupine komisie bytovej
 • vystavenie súhlasu o pridelení ubytovne
 • uzavretie nájomnej zmluvy v správcovskej spoločnosti (Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 7684/51, Trnava)

 

Ostatné byty (postavené pred rokom 1989 cca 133 k dátumu 1. 4. 2016)

Sú to neodpredané byty v rôznych lokalitách mesta súčasným nájomcom. S týmito bytmi sa disponuje v zmysle „Nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava“. Uvoľnené byty sa odpredávajú vo verejnej obchodnej súťaži resp. je možné byt prideliť, napr. ak je Mesto Trnava povinné poskytnúť nájomcovi iného bytu, bytovú náhradu, ako výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava, ktorú schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava. U týchto bytov dochádza tiež k prechodu nájmu bytu, realizujú sa výmeny bytov medzi oprávnenými nájomcami a k predĺženiu, alebo obnoveniu nájomnej zmluvy. Oprávnení nájomcovia môžu tiež požiadať o spoločný nájom bytu, alebo podnájom.