Občan

Elektronické formuláre

Vážení občania,

pripravili sme pre vás elektronické formuláre, ktoré vám uľahčia komunikáciu s mestom. Desiatky žiadostí a iných požiadaviek vybavíte pohodlne online. Stačí byť zaregistrovaný/á vo webovej aplikácii DataMesta, vďaka čomu sa po prihlásení do formulára automaticky načítajú vaše údaje. Elektronickú službu tak vybavíte rýchlo a jednoducho. 
Pozrite si prehľadnú brožúru s návodom, ako sa zaregistrovať a využívať aplikáciu DataMesta (dokument PDF, 326 kB).

Po odoslaní eformuláru máte možnosť vyplniť aj krátky dotazník a poslať nám tak spätnú väzbu k vašej používateľskej skúsenosti.

Prípadné otázky k elektronickým formulárom nám môžete poslať na adresu formulare@trnava.sk.

Cestná doprava

 • Informácie o mestskej hromadnej doprave
  Služba umožňuje získať informácie o mestskej hromadnej doprave nepresahujúcej územie mesta. Služba zahŕňa zverejnenie základných informácií o zriadení mestskej autobusovej dopravy, kontaktné informácie o poskytovateľovi služby a základné informácie o cestovnom a prepravnom poriadku.

Dane a poplatky


Kultúra


Majetok mesta


Odpady


Ovzdušie

Služba umožní žiadateľom požiadať o vydanie súhlasu:

 1. na povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia alebo jeho zmenu formou záväzného stanoviska (vydávané k stavebnému povoleniu)
 2. na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia , na užívanie po vykonaných zmenách formou záväzného stanoviska (vydávané ku kolaudačnému rozhodnutiu)
 3. na povolenie skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja alebo jeho časti a povolenie predčasného užívania stacionárneho zdroja.
  Stacionárnym zdrojom je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov, lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku.

Pobyty


Podnikanie a prevádzky

 • Prevádzková doba novej prevádzky
  Služba umožní podnikateľom oznámiť všeobecnú prevádzkovú dobu novej prevádzky. Podnikateľ je povinný nahlásiť prevádzkovú dobu prevádzky najneskôr 2 pracovné dni pred otvorením prevádzky.
   
 • Prevádzková doba prevádzky – zmena, zrušenie
  Služba umožní podnikateľom oznámiť zmenu prevádzkovej doby jestvujúcej prevádzky alebo zrušenie prevádzky. Podnikateľ je povinný nahlásiť zmenu prevádzkovej doby najneskôr 2 pracovné dni pred zmenou prevádzkovej doby.
   
 • Povoľovanie predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
  Formulár, ktorý podáva žiadateľ za účelom získania povolenia na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste
   
 • Oznámenie zmeny prevádzkovej doby prevádzky v prevádzke pre uzavretú spoločnosť
  Služba umožní podnikateľom oznámiť zmenu prevádzkovej doby v prevádzke z dôvodu usporiadania akcie pre uzavretú spoločnosť, napríklad promócií, karu, svadby, firemnej akcie, konferencie, súkromnej oslavy, beánií či iného podujatia. Podnikateľ je povinný zmenu prevádzkovej doby oznámiť najneskôr 2 dni pred konaním akcie.
  Usporiadateľ je povinný dodržiavať ustanovenia VZN č. 560 o verejnom poriadku na území mesta Trnava.
  Prevádzkou pre uzavretú spoločnosť sa rozumie prevádzka sprístupnená len pre pozvaný a presne vymedzený okruh osôb bez možnosti vstupu iným osobám. Nie pre osoby, od ktorých sa vyberá vstupné, alebo sa vstup preukazuje klubovým členstvom, alebo je vstup povolený bez výberu vstupného vopred neurčeným osobám (verejnosti).
   
 • Povolenie exteriérového sedenia
  Služba umožní majiteľom prevádzky požiadať o prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Trnavy na umiestnenie exteriérového sedenia.
   
 • Ukončenie exteriérového sedenia
  Služba umožní majiteľom prevádzky oznámiť zrušenie exteriérového sedenia ku konkrétnemu dátumu.
  V prípade, že si nájomca nesplní svoju povinnosť podľa ods. 5 čl. VI. platnej nájomnej zmluvy oznámiť prenajímateľovi vypratanie pozemku a uvedenie pozemku do pôvodného stavu v stanovenej lehote, je zmluvná pokuta vo výške 20 eur, ktorú je nájomca povinný zaplatiť na výzvu prenajímateľa.
   
 • Vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti
  Služba umožní majiteľom prevádzky požiadať mesto o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti podľa § 4 ods. 3 písm. d).
   
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku
  Služba umožňuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby požiadať o finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby, poskytovanej občanom s trvalým pobytom v Trnave, ktorí sú odkázaní na poskytnutie sociálnej služby.

Stavebná agenda

 • Územnoplánovacie informácie
  Služba umožňuje podávať žiadosti o územnoplánovacie informácie v medziach právnych predpisov
   
 • Povoľovanie výrubu drevín
  Služba umožňuje právnickým osobám a občanom požiadať o výrub drevín a krov. Prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody, zabezpečujúci ochranu drevín. Povinné prílohy: Súhlasy vlastníkov pozemku, na ktorom drevina rastie s originálnym podpisom. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad (napr. kópia z webovej aplikácie ZBGIS) umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne - to znamená graficky s už vyznačenou drevinou. Uhradený správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z. z. v znení noviel. (ten je naviazaný na vygenerovaný variabilný symbol, ktorý je možné vygenerovať po podaní žiadosti. V prípade, že žiadosť je neúplná, musí orgán ochrany prírody a krajiny žiadateľa vyzvať na doplnenie podania, konanie prerušiť, alebo zastaviť, čím sa doba na vybavenie predĺži. Termín realizácie výrubov drevín je zákonom daný od 1. októbra do konca februára.

Sociálna agenda


Školstvo

 • Informovanie o materských školách v obci
  Služba umožňuje získať informácie o materských školách v pôsobnosti mesta Trnava, ich aktuálny zoznam s kontaktnými adresami, termíny a podrobnosti zápisov do materských škôl, prevádzke materských škôl a školských jedální, taktiež o voľných pracovných miestach v materských školách.
   
 • Informovanie o základných školách v obci
  Služba umožňuje získať informácie o základných školách a školských jedálňach, ich základné údaje a kontaktné adresy, termíny a podrobnosti zápisov do škôl a taktiež informuje o voľných pracovných miestach na základných školách.

Šport


Životné situácie


Elektronické formuláre boli vytvorené v rámci projektu Malé zlepšenia eGov služieb v Meste Trnava. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.