Občan

Úradné tlačivá

 
 
 
27.12.2017 7:11
 

Poplatok za rozvoj sa uhrádza na území mesta Trnava podľa VZN č. 490 s účinnosťou od 1.1.2018. Dňa 1.1.2020 nadobudlo účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č.530 o miestnom poplatku za rozvoj, ktoré zrušilo VZN č. 490.

2.3.2017 9:02
 

Aktualizovaná informácia pre stavebníkov a projektantov (25.9.2019). Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie, ktorú vydáva odbor územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave je samostatné tlačivo.

6.3.2020 8:16
 

Aplikovanie zákona o byrokracii v praxi. Pri podávaní žiadostí nie je potrebné predkladať výpisy ktoré sú vyčiarknuté z tlačív, pracovníci si ich overujú cez portál OVER SI. V špecifických prípadoch sa postupuje v súlade so zákonom.

12.10.2023 16:23
 

Žiadosť o výpis z archívnej knihy a informačných systémov mesta Trnava pre účely zistenia veku stavby (hlavne pre spracovanie znaleckých posudkov).

12.9.2023 16:27
 

Žiadosť k pasportu stavby. Správny poplatok 10. eur.