Občan

ConnecTT

Are you a foreigner living in Trnava? Allow us to guide you on your path to integration.
 

ConnecTT is a place of mutual understanding, respect, and cooperation, whose main goal is to support the development of an inclusive and multicultural environment in the city of Trnava. We aim to create an environment where foreigners have access to professional assistance, counseling, and education to successfully integrate into the Trnava community and become full-fledged members of society.

What we can offer you:

 • Language and educational courses: We will help you find suitable language and educational courses that will improve your language skills and acquire new knowledge.
   
 • Qualification and requalification courses: If you are interested in acquiring new skills or need to prepare for future professions or career changes, we will provide you with information about available courses for qualification and requalification.
   
 • Legal, social, and psychological counseling: We will provide you with information on opportunities for free counseling in the areas of law, social issues, and mental health, to help you smoothly integrate into life in our city.
   
 • Adaptation in the school and work environment: If you need support in adapting to new circumstances, we will assist you in overcoming all the challenges that may arise in the school or work environment.
   
 • Organizing events, workshops, and meetings: We believe that mutual interaction and sharing cultures are key to understanding and respect between foreigners and residents. Therefore, we organize various events, workshops, and meetings where foreigners and residents will have the opportunity to share their cultures, traditions, and experiences.

Contact:

ConnectTT
Frantiskanska Str. No. 3, 917 01 Trnava 
Tel: +421 918 583 613, +421 918 631 555
E-mail: connectt@trnava.sk
 

Service providing:

Monday: 8 a. m. – 3 p. m.
Wednesday: 8 a. m. –4 p. m.
Thursday: 8 a. m. – 3 p. m.
lunch break 11.30 a. m. – 12.30 p. m.
 


Entrance to ConnecTT office

 


 
Ste cudzinec a bývate v Trnave? Dovoľte nám viesť vás na vašej ceste k integrácii. 
 
ConnecTT je miestom vzájomného porozumenia, rešpektu a spolupráce, ktorého hlavným cieľom je podporovať rozvoj inkluzívneho a multikultúrneho prostredia v meste Trnava. 

Našim cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať cudzinci prístup k odbornej pomoci, poradenstvu a vzdelávaniu, aby sa úspešne integrovali do trnavskej komunity a stali sa tak plnohodnotnými členmi spoločnosti.


Čo vám môžeme ponúknuť:

 • Jazykové a vzdelávacie kurzy: Pomôžeme vám nájsť vhodné jazykové a vzdelávacie kurzy, vďaka ktorým si zlepšíte svoje jazykové schopnosti a získate nové vedomosti.
   
 • Kurzy zvýšenia kvalifikácie a rekvalifikácie: Ak máte záujem o získanie nových zručností alebo sa potrebujete pripraviť na budúce povolanie či zmenu kariéry, poskytneme vám informácie o dostupných kurzoch na zvýšenie kvalifikácie a rekvalifikácie.
   
 • Právne, sociálne a psychologické poradenstvo: Poskytneme vám informácie o možnostiach absolvovať bezplatné poradenstvo v oblasti práva, sociálnych otázok a duševného zdravia, aby ste sa dokázali bezproblémovo zaradiť do života v našom meste.
   
 • Adaptácia v školskom a pracovnom prostredí: Ak potrebujete podporu pri adaptácii na nové okolnosti, pomôžeme vám zvládnuť všetky výzvy, ktoré môžu nastať v škole alebo pracovnom prostredí.
   
 • Organizovanie podujatí, workshopov a stretnutí: Veríme, že vzájomná interakcia a zdieľanie kultúr je kľúčom k porozumeniu a rešpektu medzi cudzincami a miestnymi obyvateľmi. Preto organizujeme rôznorodé podujatia, workshopy a stretnutia, na ktorých budú mať cudzinci a miestni obyvatelia príležitosť zdieľať svoje kultúry, tradície a skúsenosti.
 
Neváhajte nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou, radi vám s ňou pomôžeme.
 

Kontakt:

ConnecTT
Františkánska 3, 917 01 Trnava
Tel: +421 918 583 613, +421 918 631 555
E-mail: connectt@trnava.sk

Poskytovanie služieb:

Pondelok: 08.00 – 15.00 h
Streda: 08.00 – 16.00 h
Štvrtok: 08.00 – 15.00 h
prestávka na obed 11.30 – 12.30 h


Vchod do kancelárie ConnecTT-u

 

Kľúčové slová