Občan

Komunitný plán sociálnych služieb 2021 -2025

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Prehľad sociálnych služieb v Trnave nájdete na webstránke socialnesluzby.trnava.sk.

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  vyplýva samospráve zo  Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021 – 2025 s výhľadom do roku 2030 (pdf)

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (pdf)

1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (pdf)

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy (pdf)

Oblasti v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb:


 Monitoring a hodnotenie plnenia KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020

Podnety a pripomienky k oblasti poskytovania sociálnych služieb na území mesta môžete zasielať priebežne na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.

 

Archív z procesu spracovania KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
 

Prezentácie z verejných prerokovaní