Občan

Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2020

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, prostredníctvom ktorej je možné na úrovni obcí alebo krajov plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých skupín občanov a zároveň boli v súlade s miestnymi špecifikami. Prehľad sociálnych služieb v Trnave nájdete na webstránke socialnesluzby.trnava.sk.

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie ktorého  vyplýva samospráve zo  Zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 571 dňa 28. 2. 2017. Schválením dokumentu v mestskom zastupiteľstve začala fáza jeho realizácie, ktorá potrvá do roku 2020. Zahŕňa samotnú realizáciu stratégie a napĺňanie plánu prostredníctvom implementácie jednotlivých aktivít, tvorbu ročných akčných plánov, priebežné vyhodnocovanie plánu (monitoring a hodnotenie), informovanie verejnosti o uskutočňovaní komunitného plánu sociálnych služieb, vyhľadávanie a zapájanie nových partnerov a v prípade potreby uskutočňovanie zmien v pôvodnom dokumente.  

 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (pdf)

1. aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 – 2020 (pdf)

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Trnavy (pdf)

Oblasti v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb:


 Monitoring a hodnotenie plnenia KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020

Podnety a pripomienky k oblasti poskytovania sociálnych služieb na území mesta môžete zasielať priebežne na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.

 

Archív z procesu spracovania KPSS mesta Trnavy na roky 2016 – 2020
 

Prezentácie z verejných prerokovaní

 
Chcete vedieť, čo je nové?